Language of document :

Prasība, kas celta 2017. gada 16. oktobrī – Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

(lieta C-599/17)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Rius un T. Scharf)

Atbildētāja: Spānijas Karaliste

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka, līdz 2016. gada 3. jūlijam nepieņemot normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu Komisijas 2015. gada 17. decembra Īstenošanas direktīvas (ES) 2015/2392 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 1 attiecībā uz ziņošanu kompetentajām iestādēm par faktiskajiem vai iespējamajiem minētās regulas pārkāpumiem 2 prasības, vai katrā ziņā nepaziņojot Komisijai šos aktus, Spānijas Karaliste nav izpildījusi šīs direktīvas 13. panta pirmajā daļā paredzētos pienākumus;

piespriest Spānijas Karalistei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Termiņš, kādā Komisijas Īstenošanas direktīva (ES) 2015/2392 bija jātransponē valsts tiesībās, beidzās 2016. gada 3. jūlijā.

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 596/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK (OV 2014, L 173, 1. lpp.).

2     OV 2015, L 332, 126. lpp.