Language of document :

Acțiune introdusă la 16 octombrie 2017 – Comisia Europeană/Regatul Spaniei

(Cauza C-599/17)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Rius și T. Scharf, agenți)

Pârât: Regatul Spaniei

Concluziile

Constatarea faptului că prin neadoptarea, înainte de 3 iulie 2016, a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei de punere în aplicare (UE) 2015/2392 a Comisiei din 17 decembrie 2015 privind Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului1 în ceea ce privește raportarea către autoritățile competente a încălcărilor efective sau potențiale ale acestui regulament2 sau, în orice caz, prin necomunicarea dispozițiilor menționate Comisiei, Regatul Spaniei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 13 primul paragraf din directiva menționată;

obligarea Regatului Spaniei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Termenul prevăzut pentru transpunerea în dreptul intern a Directivei de punere în aplicare (UE) 2015/2392 a Comisiei a expirat la 3 iulie 2016.

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (Regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei (JO 2014, L 173, p. 1).

2 JO 2015, L 332, p. 126.