Language of document :

Tožba, vložena 16. oktobra 2017 – Evropska komisija/Kraljevina Španija

(Zadeva C-599/17)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Rius in T. Scharf, agenta)

Tožena stranka: Kraljevina Španija

Predloga tožeče stranke

Ugotovi naj se, da Kraljevina Španija, s tem da do 3. julija 2016 ni sprejela zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2015/2392 z dne 17. decembra 2015 o Uredbi (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta1 glede poročanja pristojnim organom o dejanskih ali morebitnih kršitvah navedene uredbe2 , oziroma o tem vsekakor ni obvestila Komisije, ni izpolnila svojih obveznosti iz člena 13, prvi odstavek, navedene direktive.

Kraljevini Španiji naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlog in bistvena trditev

Rok, določen za prenos Izvedbene direktive Komisije (EU) 2015/2392, se je iztekel 3. julija 2016.

____________

1 Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (UL 2014, L 173, str. 1).

2 UL 2015, L 332, str. 126.