Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) dne 24. října 2017 – Skatteverket v. Holmen AB

(Věc C-608/17)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Högsta förvaltningsdomstolen

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Skatteverket

Další účastník řízení: Holmen AB

Předběžné otázky

    Je třeba pro účely toho, aby měla mateřská společnost v jednom členském státě nárok — mj. v souladu s rozsudkem ve věci Marks & Spencer (C-446/03, ECLI:EU:C:2005:763) — na základě článku 49 SFEU odpočíst konečné ztráty dceřiné společnosti v jiném členském státě, aby tato mateřská společnost vlastnila dceřinou společnost přímo?

Je třeba považovat za konečnou ztrátu takovou ztrátu, kterou nebylo možné v důsledku právní úpravy státu dceřiné společnosti započíst na zisky vygenerované v tomto státě v konkrétním roce, avšak kterou bylo možné převést do dalšího období, takže ji lze odpočíst v následujících letech?

Musí být pro účely posouzení konečnosti ztráty zohledněna skutečnost, že podle právní úpravy ve státě dceřiné společnosti mají jiné subjekty, než je subjekt, kterému ztráta vznikla, omezenou možnost tuto ztrátu odpočíst?

Pokud je třeba zohlednit omezení uvedené v otázce 3, je třeba zohlednit, v jakém rozsahu toto omezení ve skutečnosti vedlo k tomu, že na zisk vygenerovaný jiným subjektem nebylo možné započíst ani část těchto ztrát?

____________