Language of document :

Sag anlagt den 20. oktober 2017 – Europa-Kommissionen mod Den Slovakiske Republik

(Sag C-605/17)

Processprog: slovakisk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved J. Javorský, L. Nicolae og G. von Rintelen, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Slovakiske Republik

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Den Slovakiske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/61/EU af 15. maj 2014 om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved etablering af højhastighedsnet til elektronisk kommunikation 1 , idet den ikke inden den 1. januar 2016 har vedtaget de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktivet, eller under alle omstændigheder idet den har undladt at underrette Kommissionen om disse bestemmelser.

I henhold til artikel 260, stk. 3, TEUF tilpligtes Den Slovakiske Republik at betale en tvangsbøde på 10 036,80 EUR pr. dag at regne fra afsigelsen af dommen i denne sag som følge af tilsidesættelsen af forpligtelsen til at underrette om gennemførelsesbestemmelserne til direktiv 2016/61/EU.

Den Slovakiske Republik tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Fristen for gennemførelse af direktivet udløb den 1. januar 2016.

I henhold til artikel 13 i direktiv 2014/61/EU skulle medlemsstaterne senest den 1. januar 2016 vedtage de nødvendige nationale bestemmelser til at gennemføre dette direktiv. Eftersom Kommissionen ikke fra Den Slovakiske Republik har modtaget en bekræftelse på den fulde gennemførelse af det nævnte direktiv 2014/61/EU, har Kommissionen besluttet at indbringe sagen for Domstolen.

Med sit søgsmål har Kommissionen nedlagt påstand om, at Den Slovakiske Republik pålægges en daglig tvangsbøde på 10 036,80 EUR. Størrelsen af dette beløb er blevet beregnet under hensyn til overtrædelsens grovhed og varighed og til den afskrækkende virkning i forhold til den nævnte medlemsstats betalingsevne.

____________

1 EUT L 155 af 23.5.2014 s. 1.