Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Työtuomioistuin 24. októbra 2017 – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry/Satamaoperaattorit ry

(vec C-610/17)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Työtuomioistuin

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

Žalovaný: Satamaoperaattorit ry

Ďalší účastník konania: Kemi Shipping Oy

Prejudiciálne otázky

Bráni článok 7 ods. 1 smernice 2003/88/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času1 vnútroštátnemu ustanoveniu kolektívnej zmluvy alebo jeho výkladu, podľa ktorého pracovník, ktorého práceneschopnosť začne počas čerpania ročnej dovolenky alebo v jej časti, nemá bez ohľadu na svoju žiadosť žiadny nárok na prenesenie prvých šiestich dni práceneschopnosti spadajúcich do čerpania ročnej dovolenky, keď tieto dni pracovného voľna pracovníka nekrátia nárok pracovníka na štyri týždne ročnej dovolenky?

Má článok 31 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie priame právne účinky v pracovnom pomere medzi právnymi subjektmi spravovanými súkromným právom, teda priame horizontálne právne účinky?

Chráni článok 31 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie priznanú dovolenku, pokiaľ dĺžka dovolenky prekračuje minimálnu dobu dovolenky štyri týždne ustanovenú v článku 7 ods. 1 smernice 2003/88, a bráni toto ustanovenie Charty vnútroštátnemu ustanoveniu kolektívnej zmluvy alebo jeho výkladu, podľa ktorého pracovník, ktorého práceneschopnosť začne počas čerpania ročnej dovolenky alebo v jej časti, nemá bez ohľadu na svoju žiadosť žiadny nárok na prenesenie prvých šiestich dni práceneschopnosti spadajúcich do čerpania ročnej dovolenky, keď tieto dni pracovného voľna pracovníka nekrátia nárok pracovníka na štyri týždne ročnej dovolenky?

____________

1 Ú. v. EÚ L 299, 2003, s. 9; Mim. vyd. 05/004, s. 381.