Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Työtuomioistuin (Finland) den 24 oktober 2017 – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry mot Satamaoperaattorit ry

(Mål C-610/17)

Rättegångsspråk: finska

Hänskjutande domstol

Työtuomioistuin

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

Svarande: Kemi Shipping Oy

Intervenient: Kemi Shipping Oy

Tolkningsfrågor

Utgör artikel 7.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden1 hinder för en nationell bestämmelse i ett kollektivavtal eller en tolkning härav, enligt vilken en arbetstagare som blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom under sin årliga semester eller en del därav, oaktat sin begäran, inte har rätt att överföra de första sex dagarna av arbetsoförmåga som faller inom semesterperioden, så länge dessa karensdagar inte minskar arbetstagarens rätt till fyra veckors semester?

Har artikel 31.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna direkt effekt i ett anställningsförhållande mellan privata rättssubjekt, det vill säga direkt horisontell effekt?

Skyddar artikel 31.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna den förvärvade rätten till semester, såvitt semesterns längd överskrider det minsta antalet årliga semesterdagar på fyra veckor som föreskrivs enligt artikel 7.1 i arbetstidsdirektivet, och utgör denna bestämmelse i nämnda stadga hinder för en nationell bestämmelse i ett kollektivavtal eller en tolkning härav, enligt vilken en arbetstagare som blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom under sin årliga semester eller en del därav, oaktat sin begäran, inte har rätt att överföra de första sex dagarna av arbetsoförmåga som faller inom semesterperioden, så länge dessa karensdagar inte minskar arbetstagarens rätt till fyra veckors semester?

____________

1 EUT L 299, 2003, s. 9.