Language of document : ECLI:EU:T:2013:174

Rettens dom (Sjette Afdeling) af 12. april 2013 – Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība mod Kommissionen

(Sag T-414/08)

»Konkurrence – aftaler – ophavsret vedrørende offentlig fremførelse af musikværker via internettet, satellit og viderespredning pr. kabel – beslutning om, at der foreligger en overtrædelse af artikel 81 EF – opdeling af det geografiske marked – bilaterale aftaler mellem nationale forvaltningsselskaber – samordnet praksis, som udelukker muligheden for at udstede multiterritorie- og multirepertoirelicenser – bevis – uskyldsformodning«

1.                     Annullationssøgsmål – legalitetskontrol – kriterier – hensyntagen alene til de faktiske og retlige elementer, der forelå på tidspunktet for vedtagelsen af den anfægtede retsakt (art. 230 EF) (jf. præmis 70)

2.                     Konkurrence – administrativ procedure – kommissionsbeslutning, der fastslår en overtrædelse – bevis for overtrædelse påhviler Kommissionen – omfanget af bevisbyrden (art. 81, stk. 1, EF; Rådets forordning nr. 1/2003, art. 2) (jf. præmis 83 og 130)

3.                     EU-ret – principper – grundlæggende rettigheder – uskyldsformodning – konkurrencesag – beslutning, der fastslår en overtrædelse, men ikke pålægger en bøde – anvendelse heraf (art. 81, stk. 1, EF; art. 6, stk. 2, EU; Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, art. 48, stk. 1) (jf. præmis 84-88)

4.                     Konkurrence – administrativ procedure – kommissionsbeslutning, der fastslår en overtrædelse – bevismiddel – anvendelse af en række indicier – de enkelte indiciers bevismæssige værdi – beviser, der udelukkende bygger på virksomhedernes adfærd – bevismæssige forpligtelser for virksomheder, der bestrider overtrædelsens eksistens – forpligtelser for Kommissionen ved anfægtelsen af troværdigheden af de af virksomhederne fremførte forklaringer (art. 81, stk. 1, EF; Rådets forordning nr. 1/2003, art. 2) (jf. præmis 89-93, 99 og 153)

5.                     Karteller – forbud – aftaler med retsvirkning efter deres formelle gyldighedsperiode – anvendelse af artikel 81 EF (art. 81, stk. 1, EF) (jf. præmis 115)

6.                     Karteller – samordnet praksis – parallel adfærd – formodning for samordning – grænser – nationale ophavsretsselskaber nægter brugere i en anden medlemsstat direkte adgang til deres repertoire – konkurrencebegrænsning (art. 81, stk. 1, EF) (jf. præmis 129)

7.                     Annullationssøgsmål – domstolsprøvelse – afgrænsning af prøvelsen (art. 230 EF) (jf. præmis 175)

Angående

Påstand om delvis annullation af Kommissionens beslutning K(2008) 3435 endelig af 16. juli 2008 om en procedure i henhold til [artikel 81 EF] og EØS-aftalens artikel 53 (sag COMP/C2/38.698 – CISAC).

Konklusion

1)

Artikel 3 i Kommissionens beslutning K(2008) 3435 endelig af 16. juli 2008 om en procedure i henhold til [artikel 81 EF] og EØS-aftalens artikel 53 (sag COMP/C2/38.698 – CISAC) annulleres, for så vidt som den vedrører Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība.

2)

I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen.

3)

Kommissionen betaler sagens omkostninger.