Language of document : ECLI:EU:T:2013:174

2013 m. balandžio 12 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas
Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība prieš Komisiją

(Byla T‑414/08)

„Konkurencija – Karteliai – Autorių teisės, susijusios su viešu muzikos kūrinių atlikimu perduodant juos internetu, palydovais ir kabeliais – Sprendimas, kuriuo konstatuojamas EB 81 straipsnio pažeidimas – Geografinės rinkos pasidalijimas – Dvišaliai nacionalinių kolektyvinio teisių administravimo organizacijų susitarimai – Suderinti veiksmai, kuriais nepaliekama galimybės išduoti įvairaus repertuaro ir daugelyje teritorijų galiojančias licencijas – Įrodymai – Nekaltumo prezumpcija“

1.                     Ieškinys dėl panaikinimo – Teisėtumo kontrolė – Kriterijai – Atsižvelgimas tik į tas faktines ir teisines aplinkybes, kurios egzistavo ginčijamo akto priėmimo momentu (EB 230 straipsnis) (žr. 70 punktą)

2.                     Konkurencija – Administracinė procedūra – Komisijos sprendimas, kuriuo konstatuojamas pažeidimas – Komisijos pareiga įrodyti pažeidimą – Įrodinėjimo naštos apimtis (EB 81 straipsnio 1 dalis; Tarybos reglamento Nr. 1/2003 2 straipsnis) (žr. 83, 130 punktus)

3.                     Sąjungos teisė – Principai – Pagrindinės teisės – Nekaltumo prezumpcija – Procedūra konkurencijos srityje – Sprendimas, kuriuo konstatuojamas pažeidimas, tačiau neskiriama bauda – Taikymas (EB 81 straipsnio 1 dalis; ES 6 straipsnio 2 dalis; Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 48 straipsnio 1 dalis) (žr. 84–88 punktus)

4.                     Konkurencija – Administracinė procedūra – Komisijos sprendimas, kuriuo konstatuojamas pažeidimas – Įrodinėjimo priemonė – Rėmimasis įrodymų visetu – Įrodomosios galios laipsnis, reikalingas atskiriems įrodymams – Įrodymai, grindžiami tik įmonių elgesiu – Įmonių, ginčijančių pažeidimą, įrodinėjimo pareiga – Komisijos pareigos, kai ji ginčija įmonių pasiūlytų paaiškinimų tikėtinumą (EB 81 straipsnio 1 dalis; Tarybos reglamento Nr. 1/2003 2 straipsnis) (žr. 89–93, 99, 153 punktus)

5.                     Karteliai – Draudimas – Besitęsiantis oficialiai nutrauktų kartelių poveikis – EB 81 straipsnio taikymas (EB 81 straipsnio 1 dalis) (žr. 115 punktą)

6.                     Karteliai – Suderinti veiksmai – Paralelinis elgesys – Derinimo prezumpcija – Ribos – Nacionalinių autorių teisių administravimo organizacijų atsisakymas leisti kitoje valstybėje narėje įsteigtam naudotojui tiesiogiai susipažinti su jų fondais – Žala konkurencijai (EB 81 straipsnio 1 dalis) (žr. 129 punktą)

7.                     Ieškinys dėl panaikinimo – Teisminė kontrolė – Kreipimosi ribos (EB 230 straipsnis) (žr. 175 punktą)

Dalykas

Prašymas iš dalies panaikinti 2008 m. liepos 16 d. Komisijos sprendimą C(2008) 3435 galutinis dėl [EB] 81 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio taikymo procedūros (byla COMP/C2/38.698–CISAC).

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2008 m. liepos 16 d. Komisijos sprendimo C(2008) 3435 galutinis dėl [EB] 81 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio taikymo procedūros (byla COMP/C2/38.698–CISAC) 3 straipsnį tiek, kiek jis susijęs su Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.