Language of document : ECLI:EU:T:2013:174

Arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 12 april 2013 –
Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība/Commissie

(Zaak T‑414/08)

„Mededinging – Mededingingsregelingen – Auteursrechten betreffende openbare uitvoering van muziekwerken via internet, satelliet en kabel – Beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG – Verdeling van geografische markt – Bilaterale overeenkomsten tussen nationale auteursrechtenorganisaties – Onderling afgestemd feitelijk gedrag waarbij mogelijkheid van verlenen van multiterritoriale licenties en multirepertoirelicenties wordt uitgesloten – Bewijs – Vermoeden van onschuld”

1.                     Beroep tot nietigverklaring – Wettigheidscontrole – Criteria – Inaanmerkingneming van enkel gegevens, feitelijk en rechtens, die bestonden op tijdstip van vaststelling van bestreden handeling (Art. 230 EG) (cf. punt 70)

2.                     Mededinging – Administratieve procedure – Beschikking van de Commissie waarbij inbreuk wordt vastgesteld – Bewijs van inbreuk, te leveren door de Commissie – Omvang van bewijslast (Art. 81, lid 1, EG; verordening nr. 1/2003 van de Raad, art. 2) (cf. punten 83, 130)

3.                     Recht van de Unie – Beginselen – Grondrechten – Vermoeden van onschuld – Mededingingsprocedure – Beschikking waarbij inbreuk wordt vastgesteld maar geen geldboete wordt opgelegd – Toepasselijkheid (Art. 81, lid 1, EG; art. 6, lid 2, EU; Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, art. 48, lid 1) (cf. punten 84‑88)

4.                     Mededinging – Administratieve procedure – Beschikking van de Commissie waarbij inbreuk wordt vastgesteld – Wijze van bewijslevering – Bundel aanwijzingen – Vereiste mate van bewijskracht van individueel beschouwde aanwijzingen – Bewijzen uitsluitend op basis van gedraging van ondernemingen – Bewijslast van ondernemingen die bestaan van inbreuk betwisten – Verplichtingen van de Commissie bij betwisting van aannemelijkheid van door ondernemingen voorgestelde verklaring (Art. 81, lid 1, EG; verordening nr. 1/2003 van de Raad, art. 2) (cf. punten 89‑93, 99, 153)

5.                     Mededingingsregelingen – Verbod – Mededingingsregelingen die effect blijven sorteren na formele beëindiging ervan – Toepassing van artikel 81 EG (Art. 81, lid 1, EG) (cf. punt 115)

6.                     Mededingingsregelingen – Onderling afgestemde feitelijke gedragingen – Parallelle gedraging – Vermoeden van onderlinge afstemming – Grenzen – Weigering van auteursrechtenorganisaties om in andere lidstaat gevestigde gebruiker rechtstreeks toegang tot hun repertoire te verlenen – Aantasting van mededinging (Art. 81, lid 1, EG) (cf. punt 129)

7.                     Beroep tot nietigverklaring – Rechterlijke toetsing – Grenzen van geding (Art. 230 EG) (cf. punt 175)

Voorwerp

Verzoek tot gedeeltelijke nietigverklaring van beschikking C(2008) 3435 definitief van de Commissie van 16 juli 2008 betreffende een procedure op grond van artikel 81 [EG] en artikel 53 van de EER-Overeenkomst (Zaak COMP/C2/38.698 – CISAC)

Dictum

1)

Artikel 3 van beschikking C(2008) 3435 definitief van de Commissie van 16 juli 2008 betreffende een procedure op grond van artikel 81 [EG] en artikel 53 van de EER-Overeenkomst (Zaak COMP/C2/38.698 – CISAC) wordt nietig verklaard voor zover het betrekking heeft op Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība.

2)

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3)

De Europese Commissie wordt verwezen in de kosten.