Language of document : ECLI:EU:T:2013:174

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (szósta izba) z dnia 12 kwietnia 2013 r. – Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība przeciwko Komisji

(sprawa T-414/08)

Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Prawa autorskie dotyczące publicznego wykonania utworów muzycznych w drodze przekazu internetowego, satelitarnego i retransmisji drogą kablową – Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE – Podział rynku geograficznego – Porozumienia dwustronne między krajowymi organizacjami zbiorowego zarządzania – Uzgodniona praktyka polegająca na wyłączeniu możliwości przyznawania licencji wieloterytorialnych i wielorepertuarowych – Dowód – Domniemanie niewinności

1.                     Skarga o stwierdzenie nieważności – Kontrola zgodności z prawem – Kryteria – Uwzględnienie wyłącznie okoliczności stanu faktycznego i prawnego istniejących w chwili wydania spornego aktu (art. 230 WE) (por. pkt 70)

2.                     Konkurencja – Postępowanie administracyjne – Decyzja Komisji stwierdzająca naruszenie – Spoczywający na Komisji ciężar dowodu naruszenia – Zakres ciężaru dowodu (art. 81 ust. 1 WE; rozporządzenie Rady nr 1/2003, art. 2) (por. pkt 83, 130)

3.                     Prawo Unii – Zasady – Prawa podstawowe – Domniemanie niewinności – Procedura z zakresu konkurencji – Decyzja stwierdzająca naruszenie, jednak nienakładająca grzywny – Stosowanie (art. 81 ust. 1 WE; art. 6 ust. 2 UE; Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 48 ust. 1) (por. pkt 84–88)

4.                     Konkurencja – Postępowanie administracyjne – Decyzja Komisji stwierdzająca naruszenie – Środek dowodowy – Posłużenie się zbiorem poszlak – Wymagana moc dowodowa poszczególnych poszlak – Dowody oparte wyłącznie na postępowaniu przedsiębiorstw – Obowiązek przedstawienia dowodu przez przedsiębiorstwa kwestionujące wystąpienie naruszenia – Obowiązki Komisji w przypadku zakwestionowania wiarygodności wyjaśnień zaproponowanych przez przedsiębiorstwa (art. 81 ust. 1 WE; rozporządzenie Rady nr 1/2003, art. 2) (por. pkt 89–93, 99, 153)

5.                     Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Zakaz – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki, których skutki utrzymują się po ich formalnym zaprzestaniu – Zastosowanie art. 81 WE (art. 81 ust. 1 WE) (por. pkt 115)

6.                     Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Uzgodniona praktyka – Zbieżność zachowań – Domniemanie istnienia uzgodnienia – Granice – Udzielana przez krajowe organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi odmowa bezpośredniego udostępnienia ich repertuaru użytkownikowi mającemu siedzibę w innym państwie członkowskim – Naruszenie konkurencji (art. 81 ust. 1 WE) (por. pkt 129)

7.                     Skarga o stwierdzenie nieważności – Kontrola sądowa – Granice rozpatrywania (art. 230 WE) (por. pkt 175)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia częściowej nieważności decyzji Komisji C(2008) 3435 wersja ostateczna z dnia 16 lipca 2008 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 81 [WE] oraz w art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/C2/38.698 – CISAC).

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność art. 3 decyzji Komisji C(2008) 3435 wersja ostateczna z dnia 16 lipca 2008 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 81 [WE] oraz w art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/C2/38.698 – CISAC) w zakresie, w jakim dotyczy on Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība.

2)

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3)

Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania.