Language of document : ECLI:EU:T:2013:174

Tribunalens dom (sjätte avdelningen) av den 12 april 2013 – Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība mot kommissionen

(mål T‑414/08)

”Konkurrens – Konkurrensbegränsande samverkan – Upphovsrätt för offentligt framförande av musikaliska verk via internet, över satellit och för vidaresändning genom kabel – Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras – Uppdelning av den geografiska marknaden – Bilaterala avtal mellan nationella upphovsrättsorganisationer – Samordnat förfarande som utesluter möjligheten att bevilja multiterritoriella licenser och multirepertoarlicenser – Bevis – Oskuldspresumtion”

1.                     Talan om ogiltigförklaring – Laglighetsprövning – Kriterier – Beaktande endast av de faktiska och rättsliga förhållanden som förelåg när den omtvistade rättsakten antogs (Artikel 230 EG) (se punkt 70)

2.                     Konkurrens – Administrativt förfarande – Beslut av kommissionen i vilket en överträdelse konstateras – Kommissionen har bevisbördan för överträdelsen – Bevisbördans omfattning (Artikel 81.1 EG; rådets förordning nr 1/2003, artikel 2) (se punkterna 83 och 130)

3.                     Unionsrätt – Principer – Grundläggande rättigheter – Presumtion om att någon är oskyldig – Förfarande på konkurrensområdet – Beslut i vilket en överträdelse konstateras men i vilket det inte åläggs några böter – Tillämplighet (Artikel 81.1 EG; artikel 6.2 EU; Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 48.1) (se punkterna 84–88)

4.                     Konkurrens – Administrativt förfarande – Beslut av kommissionen i vilket en överträdelse konstateras – Bevismedel – Åberopande av en rad indicier – Erforderligt bevisvärde hos indicier som beaktas enskilt – Bevisning som grundar sig enbart på företagens uppträdande – Omfattningen av bevisbördan för de företag som har gjort gällande att det inte förekommit någon överträdelse – Kommissionens skyldigheter i samband med att den bestrider det rimliga i de förklaringar som företagen lämnat (Artikel 81.1 EG; rådets förordning nr 1/2003, artikel 2) (se punkterna 89–93, 99 och 153)

5.                     Konkurrensbegränsande samverkan – Förbud – Konkurrensbegränsande samverkan som medför verkningar även efter den tidpunkt då den formellt upphört – Tillämpning av artikel 81 EG (Artikel 81.1 EG) (se punkt 115)

6.                     Konkurrensbegränsande samverkan – Samordnat förfarande – Parallellt beteende – Presumtion att det förekommer samordning – Gränser – Vägran från nationella bolag för förvaltning av upphovsrätter att låta en användare i en annan medlemsstat få direkt tillgång till deras repertoar – Skadlig inverkan på konkurrensen (Artikel 81.1 EG) (se punkt 129)

7.                     Talan om ogiltigförklaring – Domstolsprövning – Gränser för anhängiggörande (Artikel 230 EG) (se punkt 175)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2008) 3435 slutlig av den 16 juli 2008 om ett förfarande enligt artikel 81 [EG] och artikel 53 i EES-avtalet (ärende COMP/C2/38.698 – CISAC).

Domslut

1)

Artikel 3 i kommissionens beslut K(2008) 3435 slutlig av den 16 juli 2008 om ett förfarande enligt artikel 81[EG] och artikel 53 i EES-avtalet (ärende COMP/C2/38.698 – CISAC) ogiltigförklaras i den del den rör Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Europeiska kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna.