Language of document :

Решение на Общия съд от 27 март 2014 г. — Saint-Gobain Glass France и др./Комисия

(Дела T-56/09 и Т-73/09)1

(Конкуренция — Картели — Европейския пазар на автомобилно стъкло — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Споразумения за разпределяне на пазари и обмен на чувствителна търговска информация — Регламент (ЕО) № 1/2003 — Възражение за незаконосъобразност — Глоби — Прилагане с обратна сила на Насоките относно метода за определяне на размера на глобите от 2006 г. — Стойност на продажбите — Повторност на нарушението — Допълнителна сума — Търсене на отговорност за неправомерното поведение — Горна граница на глобата — Консолидиран оборот на групата)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Saint-Gobain Glass France SA (Курбьовоа, Франция); Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG (Аахен, Германия); Saint-Gobain Sekurit France SAS (Турот, Франция) (представители: първоначално B. van de Walle de Ghelcke, B. Meyring, E. Venot и M. Guillaumond, впоследствие B. Van de Walle de Ghelcke, B. Meyring и E. Venot, адвокати) (дело T-56/09) и Compagnie de Saint-Gobain SA (Курбьовоа) (представители: P. Hubert и E. Durand, avocats) (дело T-73/09)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално A. Bouquet, F. Castillo de la Torre, M. Kellerbauer и N. von Lingen, впоследствие A. Bouquet, F. Castillo de la Torre, M. Kellerbauer и F. Ronkes Agerbeek)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Съвет на Европейския съюз (представители: E. Karlsson и F. Florindo Gijón)

Предмет

Искания за отмяна на Решение C (2008) 6815 окончателен на Комисията от 12 ноември 2008 г. относно процедура по прилагане на член 81 [ЕО] и на член 53 от Споразумението за ЕИП (COMP/39.125 — Автомобилно стъкло), изменено с Решение C (2009) 863 окончателен на Комисията от 11 февруари 2009 г. и с Решение C (2013) 1118 окончателен от 28 февруари 2013 г., в частта относно жалбоподателите и при условията на евентуалност — искане за отмяна на член 2 от това решение в частта, в която на жалбоподателите се налага глоба, или при условията на евентуалност спрямо предходното — искания за намаляване на размера на тази глобаДиспозитивСъединява дела T-56/09 и T-73/09 за целите на постановяване на съдебното решение.Определя на 715 милиона евро размера на солидарно наложената глоба на Saint-Gobain Glass France SA, Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG, Saint-Gobain Sekurit France SAS и на Compagnie de Saint-Gobain SA в член 2, буква б) от Решение C (2008) 6815 окончателен на Комисията от 12 ноември 2008 г. относно процедура по прилагане на член 81 [ЕО] и на член 53 от Споразумението за ЕИП (COMP/39.125 — Автомобилно стъкло), изменено с Решение C (2009) 863 окончателен на Комисията от 11 февруари 2009 г. и с Решение C (2013) 1118 окончателен от 28 февруари 2013 г.Отхвърля жалбите в останалата им част.Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски с изключение на Съвета на Европейския съюз, чийто съдебни разноски се поемат от Saint-Gobain Glass France, Saint-Gobain Sekurit Deutschland и Saint-Gobain Sekurit France.