Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 27. března 2014 – Saint-Gobain Glass France a další v. Komise

(Věci T-56/09 a T-73/09)1

„Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Evropský trh automobilového skla – Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES – Dohody o rozdělení trhů a výměna informací citlivé povahy – Nařízení (ES) č. 1/2003 – Námitka protiprávnosti – Pokuty – Retroaktivní použití pokynů pro výpočet pokut z roku 2006 – Hodnota prodeje – Recidiva – Dodatečná částka – Přičitatelnost protiprávního jednání – Horní hranice pokuty – Konsolidovaný obrat skupiny“

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Saint-Gobain Glass France SA (Courbevoie, Francie); Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG (Cáchy, Německo); Saint-Gobain Sekurit France SAS (Thourotte, Francie) (zástupci: původně B. van de Walle de Ghelcke, B. Meyring, E. Venot a M. Guillaumond, poté B. Van de Walle de Ghelcke, B. Meyring a E. Venot, advokáti) (věc T-56/09); a Compagnie de Saint-Gobain SA (Courbevoie) (zástupci: P. Hubert a E. Durand, advokáti) (věc T-73/09)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně A. Bouquet, F. Castillo de la Torre, M. Kellerbauer a N. von Lingen, poté A. Bouquet, F. Castillo de la Torre, M. Kellerbauer a F. Ronkes Agerbeek, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Rada Evropské unie (zástupci: E. Karlsson a F. Florindo Gijón, zmocněnci)

Předmět věci

Návrhy na zrušení rozhodnutí Komise C (2008) 6815 ze dne 12. listopadu 2008 v řízení k uplatnění článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/39.125 – Automobilové sklo), ve znění rozhodnutí Komise C (2009) 863 ze dne 11. února 2009 a rozhodnutí C (2013) 1118 final ze dne 28. února 2013 v části, v nichž se týká žalobkyň, jakož i podpůrně návrh na zrušení článku 2 tohoto rozhodnutí v části, v níž ukládá žalobkyním pokutu, a ještě podpůrněji, návrhy na snížení výše této pokuty. Výrok rozsudkuVěci T-56/09 a T-73/09 se spojují pro účely rozsudku. Výše pokuty uložené společně a nerozdílně společnostem Saint-Gobain Glass France SA, Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG, Saint-Gobain Sekurit France SAS a Compagnie de Saint-Gobain SA v článku 2 písm. b) rozhodnutí Komise C (2008) 6815 final ze dne 12. listopadu 2008, v řízení k uplatnění článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/39.125 – Automobilové sklo), ve znění rozhodnutí Komise C (2009) 863 ze dne 11. února 2009 a rozhodnutí C (2013) 1118 final ze dne 28. února 2013 činí 715 milionů eur.Ve zbývající části se žaloby zamítají.Každá účastnice řízení ponese vlastní náklady s výjimkou Rady Evropské unie, jejíž náklady ponesou společnosti Saint-Gobain Glass France, Saint-Goba

in Sekurit Deut

schland a Saint-Gobain Sekurit France.

____________

____________

1 Úř. věst. C