Language of document :

Wyrok Sądu z dnia 27 marca 2014 r. – Saint-Gobain Glass France i in. przeciwko Komisji

(Sprawy połączone T-56/09 i T-73/09)1

[Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Europejski rynek szkła samochodowego – Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE – Porozumienia w przedmiocie podziału rynków i wymianie istotnych informacji handlowych – Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 – Zarzut niezgodności z prawem –Grzywny – Zastosowanie z mocą wsteczną wytycznych w sprawie metody ustalania grzywien z 2006 r. – Wartość sprzedaży – Powrót do naruszenia – Kwota dodatkowa – Możliwość przypisania zachowania mającego znamiona naruszenia – Pułap grzywny – Skonsolidowane obroty grupy]

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Saint-Gobain Glass France SA (Courbevoie, Francja); Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG (Akwizgran, Niemcy); Saint-Gobain Sekurit France SAS (Thourotte, Francja) (przedstawiciele: początkowo B. van de Walle de Ghelcke, B. Meyring, E. Venot i M. Guillaumond, a następnie B. Van de Walle de Ghelcke, B. Meyring i E. Venot, adwokaci) (sprawa T-56/09); oraz Compagnie de Saint-Gobain SA (Courbevoie) (przedstawiciele: P. Hubert i E. Durand, adwokaci) (sprawa T-73/09)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo A. Bouquet, F. Castillo de la Torre, M. Kellerbauer i N. von Lingen, a następnie A. Bouquet, F. Castillo de la Torre, M. Kellerbauer i F. Ronkes Agerbeek, pełnomocnicy)

Interwenient popierający żądania strony pozwanej: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: E. Karlsson i F. Florindo Gijón, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądania stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C (2008) 6815 wersja ostateczna z dnia 12 listopada 2008 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 WE i art. 53 porozumienia EOG (Sprawa COMP/39.125 – Szkło samochodowe), zmienionej decyzją Komisji C (2009) 863 wersja ostateczna z dnia 11 lutego 2009 r. oraz decyzją C (2013) 1118 wersja ostateczna z dnia 28 lutego 2013 r. w zakresie dotyczącym skarżących oraz, tytułem żądania ewentualnego, żądanie stwierdzenia nieważności art. 2 tej decyzji w zakresie, w jakim nałożono w nim na skarżące grzywnę oraz, tytułem żądania ewentualnego w dalszej kolejności, żądania obniżenia kwoty tej grzywny SentencjaSprawy T-56/09 i T-73/09 zostają połączone do celów wydania niniejszego wyroku.Kwota grzywny nałożonej na zasadzie odpowiedzialności solidarnej na Saint-Gobain Glass France SA, Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG, Saint-Gobain Sekurit France SAS oraz Compagnie de Saint-Gobain SA w art. 2 lit. b) decyzji Komisji C (2008) 6815 wersja ostateczna z dnia 12 listopada 2008 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 WE i art. 53 porozumienia EOG (Sprawa COMP/39.125 – Szkło samochodowe), zmienionej decyzją Komisji C (2009) 863 wersja ostateczna z dnia 11 lutego 2009 r. oraz decyzją C (2013) 1118 wersja ostateczna z dnia 28 lutego 2013 r., zostaje ustalona na 715 mln EUR.W pozostałej części skargi zostają oddalone.Każdy z uczestników postępowania pokrywa swe koszty, za wyjątkiem Rady Unii Europejskiej, której koszty pokrywają Saint-Gobain Glass France, Saint-Gobain Sekurit Deutschland i Saint-Gobain Sekurit France.

____________

____________

1 Dz.U. C 9

0 z 18.4.2