Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 27. marca 2014 – Saint-Gobain Glass France a i./Komisia

(veci T-56/09 a T-73/09)1

(„Hospodárska súťaž – Kartely – Európsky trh s automobilovým sklom –Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES – Dohody o rozdelení trhu a výmene citlivých obchodných informácií – Nariadenie (ES) č. 1/2003 – Námietka protiprávnosti – Pokuty – Retroaktívne uplatnenie usmernení k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006 – Hodnota predaja – Opakované porušovanie – Dodatočná výška – Pripísateľnosť protiprávneho konania – Maximálna výška pokuty – Konsolidovaný obrat skupiny“)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Saint-Gobain Glass France SA (Courbevoie, Francúzsko), Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG (Aix-la-Chapelle, Nemecko), Saint-Gobain Sekurit France SAS (Thourotte, Francúzsko) (v zastúpení: pôvodne B. van de Walle de Ghelcke, B. Meyring, E. Venot a M. Guillaumond, neskôr B.

ka žalobcov, ako aj, subsidiárne, návrh na zrušenie článku 2 tohto rozhodnutia, ktorým sa žalobcom ukladá pokuta, alebo ďalej subsidiárne, návrhy na zníženie sumy tejto pokutyVýrok rozsudku1.    Veci T-56/09 a T-73/09 sa spájajú na účely vyhlásenia rozsudku.2.    Výška pokuty uloženej spoločne a nerozdielne spoločnostiam Saint-Gobain Glass France SA, Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG, Saint-Gobain Sekurit France SAS a spoločnosti Compagnie de Saint-Gobain SA v článku 2 písm. b) rozhodnutia Komisie K(2008) 6815 v konečnom znení z 12. novembra 2008 týkajúceho sa konania podľa článku 81 [ES] a

. Bouquet, F. Castillo de la Torre, M. Kellerbauer a F. Ronkes Agerbeek, splnomocnení zástupcovia)Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalo

vanú: Rada Eu

rópskej únie (v zastúpení: E. Karlsson a F. Florindo Gijón, splnomocnení zástupcovia)Predmet veciNávrhy na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2008) 6815 v konečnom znení z 12. novembra 2008 týkajúceho sa konania podľa článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/39.125 – Automobilové sklo), ktoré bolo zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie K(2009) 863 v konečnom znení z 11. februára 2009 a rozhodnutím K(2013) 1118 v konečnom znení z 28. februára 2013, v rozsahu, v akom sa týka žalobcov, ako aj, subsidiárne, návrh na zrušenie článku 2 tohto rozhodnutia, ktorým sa žalobcom ukladá pokuta, alebo ďalej subsidiárne, návrhy na zníženie sumy tejto pokutyVýrok rozsudku1.    Veci T-56/09 a T-73/09 sa spájajú na účely vyhlásenia rozsudku.2.    Výška pokuty uloženej spoločne a nerozdielne spoločnostiam Saint-Gobain Glass France SA, Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG, Saint-Gobain Sekurit France SAS a spoločnosti Compagnie de Saint-Gobain SA v článku 2 písm. b) rozhodnutia Komisie K(2008) 6815 v konečnom znení z 12. novembra 2008 týkajúceho sa konania podľa článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/39.125 – Automobilové sklo), zmeneného a doplneného rozhodnutím Komisie K(2009) 863 v konečnom znení z 11. februára 2009 a rozhodnutím K(2013) 1118 v konečnom znení z 28. februára 2013, sa stanovuje na 715 miliónov eur.3.    Žaloby sa v zvyšnej časti zamietajú.4.    Každý účastník znáša svoje vlastné trovy konania okrem Rady Európskej únie, ktorej trovy sú povinné nahradiť spoločnosti Saint-Gobain Glass France, Saint-Gobain Sekurit Deutschland a Saint-Gobain Sekurit France.