Language of document :

13. veebruaril 2009 esitatud hagi - Saint-Gobain Glass France jt versus komisjon

(Kohtuasi T-56/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Saint-Gobain Glass France SA (Courbevoie, Prantsusmaa), Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG (Aachen, Saksamaa), Saint-Gobain Sekurit France SAS (Thourotte, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid B. van de Walle de Ghelcke, B. Meyring, M. Guillaumond ja E. Venot)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagejate nõuded

Tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni 12. novembri 2008. aasta otsus K(2008) 6815 (lõplik) EÜ artiklis 81 sätestatud menetluse kohta asjas COMP/39.125 - Autoklaas muudetud versioon, nagu see on vastu võetud 11. veebruari 2009. aasta otsusega K(2009)863 (lõplik), millest teavitati hagejaid 13. ja 16. veebruaril 2009, ning otsuse aluseks olnud põhjendused selles osas, milles otsuse muudetud versioon puudutab hagejaid, või teise võimalusena selle artikkel 2;

teise võimalusena vähendada sobivas summas trahvi, mis on hagejatele määratud otsuse, nagu see on vastu võetud 11. veebruari 2009. aasta otsusega K(2009)863 (lõplik), millest teavitati hagejaid 13. ja 16. veebruaril 2009, muudetud versiooni artiklis 2;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid1

Käesoleva hagiga nõuavad hagejad komisjoni 12. novembri 2008. aasta otsuse K(2008) 6815 (lõplik) osalist tühistamist asjas COMP/39.125 - otsus K(2009)863 (lõplik), millega komisjon tuvastas, et teatud ettevõtjad, sh hagejad, rikkusid EÜ artikli 81 lõiget 1 ning Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikli 53 lõiget 1 autoklaaside tarnelepinguid jagades ning Euroopa autoklaaside turul hinnapoliitikat ja varustamisstrateegiat kooskõlastades.

Oma hagi toetuseks esitavad hagejad kaheksa väidet, et on rikutud:

-    õigust sõltumatule ja erapooletule kohtule ning süütuse presumptsiooni, kuna trahvi määras haldusasutus, millel on nii uurimise kui ka karistamise pädevus, ning et määrus nr 1/20032 on õigusvastane, kuna see ei näe ette õigust sõltumatule ja erapooletule kohtule;

-    hagejate õigust olla ära kuulatud, kuna komisjon ei lasknud 2006. aasta suuniste trahvide kohta3 kohaldamisel trahvi arvutamise meetodiga seoses pooltel osaleda;

-    EÜ artiklit 253, kuna vaidlustatud otsus ei ole õiguslikult piisavalt põhjendatud selles osas, milles komisjon ei selgitanud konkreetselt, millise müügi põhjal rikkumisega seotud käive arvutati;

-    määruse nr 1/2003 artikli 23 lõiget 2, karistuste individuaalsuse põhimõtet ning on toimunud võimu kuritarvitamine, kuna 10% ülempiiri oleks pidanud kohaldama ainult hagejate käibele, jättes välja Compagnie de Saint-Gobaini käibe;

-    karistuste tagasiulatuva jõu põhimõtet, kuna komisjon kohaldas tagasiulatuvalt 2006. aasta suuniseid trahvide kohta, mis tõi kaasa trahvide taseme tuntava mitteootuspärase tõusu, kui ta tugines vaidlustatud otsuses suunistel hoolimata sellest, et need suunised võeti vastu pärast rikkumise lõppemist;

-    proportsionaalsuse põhimõtet, kuna on määratud hoiatava eesmärgi suhtes ülemäärane, ebaproportsionaalne ning õigustamatu trahv;

-    määruse nr 1/2003 artiklit 23 ning põhjendamiskohustust, kuna komisjonil ei ole õigust tugineda vaidlustatud otsuse sõnastuse kohaselt asjakohasele kahele juhtumile rikkumiste uuesti toime panemise kohta, kuna hagejad ei ole kummagi otsuse adressaatideks;

-    õigusnormi ja on tehtud hindamisviga määruse nr 1/2003 artikli 23 lõike 2 punkti a ja lõike 3 kohaldamisel, kuna komisjon ei võtnud trahvi arvutamisel arvesse esitatud faktide tõesuse vaidlustamata jätmist hagejate poolt.

____________

1 - Nagu neid on pärast hagi esitamist muudetud komisjoni vastu võetud vaidlustatud otsuse paranduse tõttu.

2 - Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT 2003, L 1, lk 1; ELT eriväljaanne 08/02, lk 205).

3 - Suunised määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 23 lõike 2 punkti a kohaselt määratavate trahvide arvutamise meetodi kohta (ELT 2006, L 210, lk 2).