Language of document :

2009 m. vasario 13 d. pareikštas ieškinys byloje Saint-Gobain Glass France ir kt. prieš Komisiją

(Byla T-56/09)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovės: Saint-Gobain Glass France SA (Kurbevua, Prancūzija), Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG (Achenas, Vokietija), Saint-Gobain Sekurit France SAS (Turotas, Prancūzija), atstovaujamos advokatų V. van de Walle de Ghelcke, B. Meyring, M. Guillaumond ir E. Venot

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovių reikalavimai1

Panaikinti pakeistą 2008 m. lapkričio 12 d. Europos Bendrijų Komisijos sprendimo C(2008) 6815 galutinis dėl procedūros pagal EB sutarties 81 straipsnį byloje COMP/39.125 - Automobilių stiklai versiją, priimtą 2009 m. vasario 11 d. sprendimu C(2009) 863 galutinis, ieškovėms praneštu 2009 m. vasario 13 ir 16 d., bei panaikinti motyvus, kuriais pagrįsta rezoliucinė dalis, tiek, kiek pakeista šio sprendimo versija, skirta ieškovėms, arba panaikinti šio sprendimo 2 straipsnį.

Nepatenkinus pirmiau nurodyto reikalavimo, sumažinti ieškovėms skirtą baudą, numatytą pakeistoje sprendimo versijoje, priimtoje 2009 m. vasario 11 d. sprendimu C (2009) 863 galutinis, ieškovėms praneštu 2009 m. vasario 13 ir 16 d., iki adekvačios sumos.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šiuo ieškiniu ieškovės prašo iš dalies panaikinti 2008 m. lapkričio 12 d. Komisijos sprendimą C(2008) 6815 galutinis byloje COMP/39.125 - Automobilių stiklai, kuriuo Komisija konstatavo, kad kai kurios įmonės, tarp kurių ir ieškovės, pasidalydamos automobilių stiklų tiekimo sutartis ir derindamos kainų politiką bei tiekimo strategiją Europos automobilių stiklų rinkoje, pažeidė EB 81 straipsnio 1 dalį ir Susitarimo dėl Europos ekonominės erdvės 53 straipsnio 1 dalį.

Ieškovės grindžia savo ieškinį aštuoniais pagrindais:

teisės į nepriklausomą ir nešališką teismą bei teisės į nekaltumo prezumpciją pažeidimu, nes baudą skyrė administracinė institucija, ir nagrinėjanti pažeidimą, ir taikanti sankcijas, bei Reglamento Nr. 1/20032 neteisėtumu, nes jame nenumatoma teisė į nepriklausomą ir nešališką teismą;

ieškovių teisės būti išklausytoms pažeidimu, nes Komisija, apskaičiuodama baudą pagal 2006 metų Baudų gaires3, nesivadovavo rungtyniškumo principu;

EB 253 straipsnio pažeidimu, nes ginčijamas sprendimas nepakankamai teisiškai motyvuotas, kadangi Komisija konkrečiai nepaaiškino, kokių pardavimų pagrindu buvo skaičiuojama su pažeidimu susijusi apyvarta;

Reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalies ir baudų asmeniškumo principo pažeidimu bei įgaliojimų viršijimu, nes maksimali 10 % riba turėjo būti taikoma tik ieškovių apyvartai, neatsižvelgiant į Saint-Gobain kompanijos apyvartą;

baudų netaikymo atgal principo pažeidimu, nes Komisija taikė 2006 m. Baudų gaires atgaline tvarka, dėl ko baudos žymiai ir nenumatytai padidėjo, nes ginčijamas sprendimas priimtas remiantis šiomis gairėmis, nepaisant fakto, kad jos buvo priimtos pasibaigus pažeidimui;

proporcingumo principo pažeidimu skiriant pernelyg didelę, neproporcingą ir prevencijos tikslu nepateisinamą baudą;

Reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio pažeidimu ir nepakankamu motyvavimu, nes Komisija neturėjo teisės remtis dviem pasikartojančiais atvejais, kurie ginčijamame sprendime laikomi reikšmingais, kadangi ieškovės nėra nė vieno iš šių dviejų sprendimų adresatės;

teisės ir vertinimo klaida, taikant Reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalies a punktą ir 3 dalį, nes Komisija, apskaičiuodama baudą, neatsižvelgė į tai, kad ieškovės neginčijo faktų buvimo.

____________

1 - Pakeisti po ieškinio pateikimo, patikslinus ginčijamą Komisijos sprendimą.

2 - 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205).

3 - Pagal Reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalies a punktą skirtų baudų apskaičiavimo gairės (OL C 210, 2006; p. 2).