Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 13. februārī - Saint-Gobain Glass France u.c./Komisija

(lieta T-56/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Saint-Gobain Glass France SA, Courbevoie (Francija), Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG, Aachen (Vācija), Saint-Gobain Sekurit France SAS, Thourotte (Francija) (pārstāvji - B. van de Walle de Ghelcke, B. Meyring, M. Guillaumond un E. Venot, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāju prasījumi1:

atcelt grozīto Eiropas Kopienu Komisijas 2008. gada 12. novembra Lēmuma C (2008) 6815, galīgā redakcija, par EKL 81. panta un EEZ līguma 53. panta piemērošanas procedūru lietā COMP/39.125 - stikls, ko izmanto automašīnām, versiju, kura pieņemta ar 2009. gada 11. februāra Lēmumu C (2009) 863, galīgā redakcija, kura prasītājām paziņota 2009. gada 13. un 16. februārī, kā arī iemeslus, ar kuriem ir pamatota rezolutīvā daļa, tiktāl, ciktāl šī lēmuma grozītā versija ir adresēta prasītājām, vai alternatīvi [atcelt] tā otro punktu;

pakārtoti samazināt prasītājām ar lēmuma grozītās versijas, kura pieņemta ar 2009. gada 11. februāra Lēmumu C (2009) 863, galīgā redakcija, kura prasītājām paziņota 2009. gada 13. un 16. februārī, 2. pantu uzlikto naudas sodu līdz atbilstošai summai;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Ar šo prasību prasītājas lūdz daļēji atcelt Komisijas 2008. gada 12. novembra Lēmuma C (2008) 6815, galīgā redakcija, lietā COMP/39.125 - stikls, ko izmanto automašīnām, ar kuru Komisija konstatēja, ka daži uzņēmumi, tostarp prasītājas, ir pārkāpuši EKL 81. pantu 1. punktu un Eiropas Ekonomikas zonas līguma 53. pantu 1. punktu, sadalot stikla, ko izmanto automašīnām, piegādes līgumus un saskaņojot to cenu politikas un apgādes stratēģijas Eiropas stikla, kuru izmanto automašīnām, tirgū.

Savas prasības pamatojumā prasītājas izvirza astoņus pamatus, kas attiecas:

tiesību uz [lietas izskatīšanu] neatkarīgā un objektīvā tiesā un tiesību uz nevainīguma prezumpcijas ievērošanu pārkāpumu, jo naudas sodu esot uzlikusi administratīva iestāde, kurai ir gan izmeklēšanas, gan sankciju noteikšanas pilnvaras, kā arī Regulas Nr. 1/2003 2 prettiesiskumu tiktāl, ciktāl tajā nav neparedzētas šī tiesības uz [lietas izskatīšanu] neatkarīgā un objektīvā tiesā;

prasītāju tiesību tikt uzklausītām pārkāpumu, jo Komisija sacīkstes procesā nav aplūkojusi naudas soda aprēķina metodi, piemērojot 2006. gada Pamatnostādnes naudas soda jomā 3;

EKL 253. panta pārkāpumu, jo apstrīdētais lēmums neesot tiesiski pietiekami pamatots tiktāl, ciktāl Komisija neesot konkrēti paskaidrojusi, pamatojoties uz kurām tirdzniecības [darbībām] tika aprēķināts ar pārkāpumu saistītais apgrozījums;

Regulas Nr. 1/2003 23. panta 2. panta un sodu individuālā rakstura principa pārkāpumu, kā arī pilnvaru nepareizu izmantošanu, jo 10 % maksimālo robežu būtu bijis jāpiemēro tikai prasītāju apgrozījumam, izslēdzot Compagnie de Saint-Gobain apgrozījumu;

sodu atpakaļejoša spēka aizlieguma principa pārkāpumu, jo Komisija esot piemērojusi ar atpakaļejošu spēku 2006. gada Pamatnostādnes naudas soda jomā, kas izraisīja būtisku neparedzamu naudas sodu līmeņa paaugstināšanu, apstrīdēto lēmumu pamatojot ar šīm Pamatnostādnēm, neskatoties uz faktu, ka tās tika pieņemtas tikai pēc pārkāpuma izbeigšanas;

samērīguma principa pārkāpumu, nosakot pārāk lielu, nesamērīgu un ar preventīvo mērķi nepamatojamu naudas sodu;

Regulas Nr. 1/2003 23. panta pārkāpumu un pamatojuma neesamību, jo Komisijai nebija tiesību pamatoties uz diviem recidīva gadījumiem, kuri apstrīdētajā lēmumā tiek uzskatīti par nozīmīgiem, sakarā ar to, ka prasītājas neesot neviena no šiem abiem lēmumiem adresātes;

kļūdu tiesību piemērošanā un novērtēšanā, piemērojot Regulas Nr. 1/2003 23. panta 2. panta a) apakšpunktu un 3. punktu, jo Komisija, aprēķinot naudas sodu, neesot ņēmusi vērā to, ka prasītājas nav apstrīdējušas faktu svarīgumu.

____________

1 - Ar grozījumiem, kas sakarā ar Komisijas pieņemtajiem apstrīdētā lēmuma labojumiem ir izdarīti pēc prasības celšanas.

2 - Padomes 2002. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV 2003, L 1, 1. lpp.).

3 - Pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai, piemērojot Regulas (EK) Nr. 1/2003 23. panta 2. punkta a) apakšpunktu (OV 2006, C 210, 2. lpp.).