Language of document :

Acțiune introdusă la 13 februarie 2009 - Saint-Gobain Glass France și alții/Comisia

(Cauza T-56/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamante: Saint-Gobain Glass France SA (Courbevoie, Franța), Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG (Aachen, Germania), Saint-Gobain Sekurit France SAS (Thourotte, Franța) (reprezentanți: B. van de Walle de Ghelcke, B. Meyring, M. Guillaumond și E. Venot, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantelor

Anularea versiunii modificate a Deciziei C(2008) 6815 a Comisiei Comunităților Europene din 12 noiembrie 2008 privind o procedură de aplicare a articolului 81 CE în cazul COMP/39.125 - geam auto, astfel cum a fost adoptată prin Decizia C(2009)863 final din 11 februarie 2009, notificată reclamantelor la 13 și la 16 februarie 2009, precum și a motivelor pe care se întemeiază dispozitivul, în măsura în care versiunea modificată a acestei decizii se adresează reclamantelor, sau, alternativ, anularea articolului 2;

în subsidiar, reducerea la un nivel adecvat a amenzii aplicate reclamantelor prin articolul 2 din versiunea modificată a deciziei astfel cum a fost adoptată prin Decizia C(2009)863 final din 11 februarie 2009, notificată reclamantelor la 13 și la 16 februarie 2009;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Prin intermediul acțiunii, reclamantele solicită anularea parțială a Deciziei C(2008) 6815 a Comisiei Comunităților Europene din 12 noiembrie 2008 privind o procedură de aplicare a articolului 81 CE în Cazul COMP/39.125 - geam auto, prin care Comisia constatase că anumite întreprinderi, între care se numără și reclamantele, au încălcat articolul 81 alineatul (1) CE și articolul 53 alineatul (1) din Acordul privind Spațiul Economic European, deoarece au repartizat contracte de furnizare a geamurilor pentru automobile și și-au coordonat politicile de preț și strategiile de aprovizionare pe piața europeană a geamurilor auto.

În susținerea acțiunii, reclamantele invocă un număr de opt motive, întemeiate pe:

o încălcare a dreptului de acces la o instanță independentă și imparțială ca și a dreptului la respectarea prezumției de nevinovăţie, întrucât amenda ar fi fost impusă de o autoritate administrativă care cumulează puterile de cercetare și de sancționare, precum și o nelegalitate a Regulamentului nr. 1/20031 în măsura în care acesta nu prevede acest drept de acces la o instanță independentă și imparțială;

o încălcare a dreptului reclamantelor de a fi ascultate, întrucât Comisia nu ar fi aplicat principiul contradictorialității cât privește modul de calcul al amenzii, în aplicarea orientărilor din 2006 în domeniul amenzilor2;

o încălcare a articolului 253 CE, întrucât decizia atacată nu ar fi motivată suficient, în măsura în care Comisia nu a explicat concret pe baza căror vânzări a calculat cifra de afaceri în legătură cu încălcarea dreptului comunitar;

o încălcare a articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1/2003 și a principiului personalității pedepselor, precum și un abuz de putere, întrucât plafonul de 10 % ar fi trebuit aplicat numai la cifra de afaceri a reclamantelor, excluzând cifra de afaceri a Compagnie de Saint-Gobain;

o încălcare a principiului neretroactivității pedepselor, în măsura în care Comisia ar fi aplicat în mod retroactiv orientările din 2006 în domeniul amenzilor, ceea ce ar fi condus la o sporire semnificativă și neprevizibilă a nivelului amenzilor, iar Comisia și-a întemeiat decizia atacată pe aceste orientări în pofida faptului că acestea ar fi fost adoptate după încetarea încălcării dreptului comunitar;

o încălcare a principiului proporționalității, prin impunerea unei amenzi excesive, disproporționate și nejustificabile din perspectiva obiectivului de descurajare;

o încălcare a articolului 23 din Regulamentul nr. 1/2003 și o lipsă de motivare, în măsura în care Comisia nu ar avea dreptul să se întemeieze pe cele două cazuri de recidivă considerate relevante în cadrul deciziei atacate, deoarece reclamantele nu ar fi fost destinatarele niciuneia dintre respectivele decizii;

o eroare de drept în aplicarea articolului 23 alineatul (2) litera (a) și alineatul (3) din Regulamentul nr. 1/2003 în măsura în care Comisia nu ar fi luat în considerare, la calculul amenzii, faptul că reclamantele nu au contestat faptele.

____________

1 - Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO 2003, L 1, p. 1, Ediţie specială, 08/vol. 1, p. 167).

2 - Orientări privind calcularea amenzilor aplicate în temeiul articolului 23 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, Ediţie specială, 08/vol. 4, p. 264).