Language of document :

Žaloba podaná 13. februára 2009 - Saint-Gobain Glass France a i./Komisia

(vec T-56/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Saint-Gobain Glass France SA (Courbevoie, Francúzsko), Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG (Aachen, Nemecko), Saint-Gobain Sekurit France SAS (Thourotte, Francúzsko) (v zastúpení: B. van de Walle de Ghelcke, B. Meyring, M. Guillaumond a E. Venot, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcov1

zrušiť zmenené a doplnené znenie rozhodnutia Komisie Európskych spoločenstiev K(2008) 6815 v konečnom znení z 12. novembra 2008 o konaní podľa článku 81 ES vo veci COMP/39.125 - Automobilové sklo, ktoré bolo prijaté rozhodnutím K(2009) 863 v konečnom znení z 11. februára 2009 oznámeným žalobcom 13. a 16. februára 2009, ako aj odôvodnenie výroku, keďže zmenené a doplnené znenie tohto rozhodnutia sa týka žalobcov, alebo jeho článok 2,

subsidiárne, znížiť pokutu uloženú žalobcom v článku 2 zmeneného a doplneného znenia rozhodnutia, ktoré bolo prijaté rozhodnutím K(2009) 863 v konečnom znení z 11. februára 2009 oznámeným žalobcom 13. a 16. februára 2009, na primeranú výšku,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Touto žalobou žalobcovia žiadajú čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie K(2008) 6815 v konečnom znení z 12. novembra 2008 vo veci COMP/39.125 - Automobilové sklo, ktorým Komisia konštatovala, že určité podniky, medzi nimi aj žalobcovia, tým, že si rozdelili zmluvy o dodávke automobilových skiel a zosúladili svoje cenové politiky a stratégie zásobovania na európskom trhu automobilových skiel, porušili článok 81 ods. 1 ES a článok 53 ods. 1 Dohody o európskom hospodárskom priestore.

Na podporu svojej žaloby žalobcovia uvádzajú osem žalobných dôvodov založených na:

porušení práva na nezávislý a nestranný súd a práva na rešpektovanie prezumpcie neviny, keďže pokuta bola uložená správnym orgánom, ktorý má tak výkonné, ako aj sankčné právomoci, ako aj na protiprávnosti nariadenia č. 1/20032 v tom rozsahu, v akom toto nariadenie nestanovuje toto právo na nezávislý a nestranný súd,

porušení práva žalobcov byť vypočutý, keďže Komisia nepredložila na kontradiktórne konanie spôsob výpočtu pokuty podľa usmernení k metóde stanovenia pokút z roku 20063,

porušení článku 253 ES, keďže napadnuté rozhodnutie nebolo dostatočne právne odôvodnené v rozsahu, v akom Komisia konkrétne nevysvetlila, na základe ktorých predajov bol stanovený obrat vzhľadom na porušenie,

porušení článku 23 ods. 2 nariadenia č. 1/2003 a zásady osobnosti trestov, ako aj na zneužití právomoci, keďže horná hranica 10 % mala byť uplatnená len na obrat žalobcov, a nie na obrat Compagnie de Saint-Gobain,

porušení zásady zákazu retroaktivity trestov v rozsahu, v akom Komisia retroaktívne uplatnila usmernenia k metóde stanovovania pokút z roku 2006, čo viedlo k podstatnému a neočakávanému zvýšeniu pokút, pričom napadnuté rozhodnutie bolo založené na týchto usmerneniach bez ohľadu na skutočnosť, že uvedené usmernenia boli prijaté po skončení porušenia,

porušení zásady proporcionality tým, že uložená pokuta je nadmerne vysoká, neprimeraná a nemožno ju odôvodniť odradzujúcim účelom,

porušení článku 23 nariadenia č. 1/2003 a nedostatku odôvodnenia, keďže Komisia sa nemohla odvolávať na prípady opakovaného porušenia, ktoré boli považované za relevantné v zmysle napadnutého rozhodnutia, z dôvodu, že žalobcovia neboli adresátmi ani jedného z týchto dvoch rozhodnutí,

nesprávnom právnom posúdení a nesprávnom posúdení pri uplatnení článku 23 ods. 2 písm. a) a článku 23 ods. 3 nariadenia č. 1/2003, keďže Komisia pri stanovovaní pokuty nezohľadnila skutočnosť, že žalobcovia nespochybnili vecnú správnosť zistených skutkových okolností.

____________

1 - V znení zmenenom a doplnenom po podaní žaloby z dôvodu opravy napadnutého rozhodnutia prijatého Komisiou.

2 - Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 (Ú. v. ES L 1, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205).

3 - Usmernenia k metóde stanovenia pokút uložených podľa článku 23 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 1/2003 (Ú. v. EÚ C 210, s. 2).