Language of document :

Odvolanie podané 24. marca 2017: Európska únia zastupovaná Súdnym dvorom Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia rozšírená komora) z 1. februára 2017 vo veci T-479/14, Kendrion/Európska únia

(vec C-150/17 P)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska únia zastupovaná Súdnym dvorom Európskej únie (v zastúpení: J. Inghelram a E. Beysen, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Kendrion NV a Európska komisia

Návrhy odvolateľky

zrušiť bod 1 výroku napadnutého rozsudku,

zamietnuť ako nedôvodný návrh spoločnosti Kendrion na prvom stupni, v ktorom sa táto spoločnosť domáhala náhrady majetkovej ujmy, ktorú údajne utrpela, alebo subsidiárne znížiť túto náhradu majetkovej ujmy na 175 709,87 eura,

uložiť spoločnosti Kendrion povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka uvádza na podporu svojho odvolania tri dôvody:

Prvý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení v súvislosti s výkladom pojmu príčinná súvislosť, keďže Všeobecný súd rozhodol, že porušenie primeranej lehoty na vyhlásenie rozsudku bolo rozhodujúcou príčinou údajnej majetkovej ujmy spočívajúcej v zaplatení poplatkov za bankovú záruku, hoci podľa ustálenej judikatúry je rozhodujúcou príčinou platby týchto poplatkov vlastné rozhodnutie podniku nezaplatiť pokutu v priebehu konania pred súdom Únie.

Druhý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení pri výklade pojmu ujma, keďže Všeobecný súd odmietol uplatniť na údajnú majetkovú ujmu vyplývajúcu z platby bankovej záruky rovnakú podmienku, akú formuloval v súvislosti s údajnou majetkovou ujmou spojenou s platbou úrokov z výšky pokuty, pričom žalobkyňa na prvom stupni mala preukázať, že finančná záťaž vyplývajúca z uvedenej platby bola vyššia ako výhoda, ktorú mohla získať z nezaplatenia pokuty.

Tretí odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení obdobia, počas ktorého k údajnej majetkovej ujme došlo, a na nedostatku odôvodnenia, keďže Všeobecný súd rozhodol bez toho, aby to odôvodnil, že obdobie, počas ktorého k údajnej majetkovej ujme spočívajúcej v platbe poplatkov za bankovú záruku došlo, sa mohlo líšiť od obdobia, v rámci ktorého Všeobecný súd ohraničil protiprávny akt, ktorý údajne spôsobil túto ujmu.

____________