Language of document :

Pritožba, ki jo je Evropska unija, ki jo zastopa Sodišče Evropske unije, vložila 24. marca 2017 zoper sodbo (tretji razširjeni senat) z dne 1. februarja 2017 v zadevi T-479/14, Kendrion/Evropska unija

(Zadeva C-150/17 P)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Pritožnica: Evropska unija, ki jo zastopa Sodišče Evropske unije (zastopnika: J. Inghelram in E. Beysen)

Drugi stranki v postopku: Kendrion NV, Evropska komisija

Predlog

Pritožnica predlaga, naj

se razveljavi prva točka izreka izpodbijane sodbe;

se zavrnejo prvostopenjski zahtevki družbe Kendrion za domnevno nastalo škodo, podredno, naj se odškodnina zmanjša na 175.709,87 EUR;

se družbi Kendrion naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev svoje pritožbe pritožnica navaja trdi razloge.

Splošno sodišče naj bi pri razlagi pojma „vzročna zveza“ napačno uporabilo pravo, saj je kršitev razumnega roka za izdajo sodbe štelo za ključen razlog za uveljavljano premoženjsko škodo, ki naj bi obsegala stroške za bančno garancijo, pri tem pa spregledalo, da je v skladu z ustaljeno sodno prakso ključen razlog zanjo odločitev podjetja, da globe v postopku pred sodiščem Unije ne plača.

Splošno sodišče naj bi pri razlagi pojma „škoda“ napačno uporabilo pravo, saj premoženjsko škodo v zvezi s plačilom stroškov za bančno garancijo ni uporabilo enakih pogojev kot jih je določilo v zvezi s plačilom obresti za globo, in sicer da mora tožeča stranka na prvi stopnji dokazati, da so finančna bremena v zvezi s plačilom obresti večja od prednosti, ki bi jih lahko imela, če ne bi plačala globe.

Splošno sodišče naj bi pri določitvi časovnega okvira, v katerem naj bi nastala uveljavljana premoženjska škoda, napačno uporabilo pravo in kršilo obveznost obrazložitve, saj je brez navedbe razlogov presodilo, da je časovni okvir, v katerem naj bi zaradi plačila stroškov za bančno garancijo nastala premoženjsko škoda, lahko drugačen kot časovni okvir, ki ga je Splošno sodišče določilo v zvezi z nezakonitim ravnanjem, ki naj bi bilo razlog za to škodo.

____________