Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 24.3.2017 – The Queen, Swedish Match AB:n hakemuksesta v. Secretary of State for Health

(Asia C-151/17)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: The Queen, Swedish Match AB:n hakemuksesta

Vastaaja: Secretary of State for Health

Muu osapuoli: New Nicotine Alliance

Ennakkoratkaisukysymys

Ovatko direktiivin 2014/40/EU1 1 artiklan c alakohta ja 17 artikla pätemättömiä seuraavista syistä:

I    unionin yleisen syrjintäkiellon periaatteen loukkaaminen

II    unionin yleisen suhteellisuusperiaatteen loukkaaminen

III    SEU 5 artiklan 3 kohdan rikkominen ja unionin toissijaisuusperiaatteen loukkaaminen

IV    Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 296 artiklan 2 kohdan rikkominen

V    SEUT 34 ja SEUT 35 artiklan rikkominen

VI    unionin perusoikeuskirjan 1, 7 ja 35 artiklan rikkominen?

____________

1 Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta 3.4.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/40/EU (EUVL 2014, L 127, s. 1).