Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Queenʼs Bench Division (Administrative Court) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 24 marca 2017 r. – Swedish Match AB / Secretary of State for Health

(Sprawa C-151/17)

Język postępowania: angielski

Sąd odsyłający

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Swedish Match AB

Druga strona postępowania: Secretary of State for Health

Pytania prejudycjalne

Czy art. 1 lit. c) oraz art. 17 dyrektywy 2014/40/UE są nieważne ze względu na:

I.    Naruszenie ogólnej zasady niedyskryminacji prawa Unii;

II.    Naruszenie ogólnej zasady proporcjonalności prawa Unii;

III.     Naruszenie art. 5 ust. 3 TUE oraz zasady subsydiarności prawa Unii;

IV.     Naruszenie art. 296 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”);

V.        Naruszenie art. 34 i 35 TFUE; oraz

VI.    Naruszenie art. 1, 7 oraz 35 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej?

____________