Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 5. dubna 2017 Evropskou unií, zastoupenou Soudním dvorem Evropské unie, proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 17. února 2017 ve věci T-40/15, ASPLA a Armando Álvarez v. Evropská unie

(Věc C-174/17 P)

Jednací jazyk: španělština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská unie, zastoupená Soudním dvorem Evropské unie (zástupci: J. Inghelram, Á.M. Almendros Manzano a P. Giusta, zmocněnci)

Další účastnice řízení: Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA), Armando Álvarez S.A. a Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Zrušit bod 1 výroku napadeného rozsudku;

zamítnout jako neopodstatněný návrh předložený společnostmi ASPLA a Armando Álvarez v prvním stupni, znějící na získání částky 3 495 038,66 eur jako náhrady škody, kterou údajně utrpěly v důsledku nedodržení přiměřené lhůty pro soudní rozhodnutí;

uložit společnostem ASPLA a Armando Álvarez náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení při výkladu pojmu příčinná souvislost, jelikož Tribunál měl za to, že nedodržení přiměřené lhůty pro soudní rozhodnutí bylo určující příčinou údajné majetkové újmy spočívající v platbě nákladů na bankovní záruku, přestože podle ustálené judikatury je určující příčinou platby těchto nákladů vlastní rozhodnutí podniku nezaplatit pokutu v průběhu řízení před unijním soudem.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení při výkladu pojmu újma, jelikož Tribunál neuplatnil na údajnou majetkovou újmu vyplývající z platby nákladů na bankovní záruku stejný požadavek, jaký vyžadoval v souvislosti s údajnou majetkovou újmou vyplývající z platby úroků z částky pokuty, to znamená požadavek, že žalobkyně v prvním stupni musí prokázat, že finanční zátěž vyplývající z posledně uvedené platby je vyšší než zisk, který jim mohlo přinést nezaplacení pokuty.

____________