Language of document :

Žalba koju je 5. travnja 2017. podnijela Europska unija, zastupana po Sudu Europske unije, protiv presude Općeg suda (treće prošireno vijeće) od 17. veljače 2017. u predmetu T-40/15, ASPLA i Armando Álvarez protiv Europske unije

(predmet C- 174/17 P)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Europska unija, zastupana po Sudu Europske unije (zastupnici: J. Inghelram, Á. M. Almendros Manzano i P. Giusta, agenti)

Druge stranke u postupku: Plásticos Españoles, S. A. (ASPLA), Armando Álvarez S. A. i Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Europska unija od Suda zahtijeva da:

ukine točku 1. izreke pobijane presude;

odbije kao neosnovan zahtjev koji su ASPLA i Armando Álvarez podnijeli u prvostupanjskom postupku s ciljem dobivanja iznosa od 3 495 038,66 eura na ime naknade štete za koju tvrde da su je pretrpjeli zbog nepoštovanja razumnog roka za donošenje presude;

naloži snošenje troškova ASPLA-i i Armandu Álvarezu.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava što ju je Opći sud počinio prilikom tumačenja pojma uzročno-posljedične veze, ocjenjujući da je nepoštovanje razumnog roka za donošenje presude odlučujući uzrok navodne imovinske štete nastale plaćanjem troškova bankovnog jamstva, unatoč tomu što je, u skladu s ustaljenom sudskom praksom, odlučujući uzrok plaćanja tih troškova odluka samog poduzetnika da ne plaća novčanu kaznu do završetka postupka pred sudom Unije.

Drugi žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava što ju je Opći sud počinio prilikom tumačenja pojma štete jer na navodno pretrpljenu imovinsku štetu nastalu plaćanjem troškova bankovnog jamstva nije primijenio isti zahtjev koji je nametnuo u pogledu navodne imovinske štete nastale plaćanjem kamata na iznos novčane kazne, a to je da tužitelji u prvom stupnju moraju dokazati da je financijski teret koji im je nastao plaćanjem navedenih kamata veći od koristi koju su mogli imati zbog neplaćanja novčane kazne.

____________