Language of document :

Иск, предявен на 4 април 2017 г. — Европейска комисия/Португалска република

(Дело C-170/17)

Език на производството: португалски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: N. Yerrell и P. Costa de Oliveira)

Ответник: Португалска република

Искания на ищеца

Да се обяви, че като е издала специални национални свидетелства за управление на превозни средства, включени в хармонизираната категория AM, Португалската република не е изпълнила задълженията си по силата на член 4, параграфи 1 и 2 и член 7, параграф 2, буква а) от Директива 2006/126/ЕО1 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно свидетелства за управление на превозни средства.

Да се обяви, че като не е гарантирала, че дадено лице притежава само едно свидетелство за управление, Португалската република не е изпълнила задълженията си по силата на член 7, параграф 5, буква б) от Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно свидетелства за управление на превозни средства.

да се осъди Португалска република да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Що се отнася до задълженията на Португалската република по силата на член 4, параграфи 1 и 2 и член 7, параграф 2, буква а) и по силата на член 7, параграф 5, буква б) от Директивата, Комисията сита, че Португалската република не е приела необходимите мерки в определения в мотивираното становище срок. Освен това, самата португалска администрация признава, че не е приела посочените мерки, като в писмото си от 15 декември 2016 г. съобщава, че ще предприеме бъдещи законодателни изменения в това отношение.

____________

1 ОВ L 403, 2006 г., стр. 18; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 17, стр.216.