Language of document :

Beroep ingesteld op 4 april 2017 – Europese Commissie / Portugese Republiek

(Zaak C-170/17)

Procestaal: Portugees

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: N. Yerrell en P. Costa de Oliveira, gemachtigden)

Verwerende partij: Portugese Republiek

Conclusies

vaststellen dat de Portugese Republiek, door speciale nationale rijbewijzen af te geven voor het besturen van voertuigen die behoren tot de geharmoniseerde categorie AM, de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 4, leden 1 en 2, en artikel 7, lid 2, onder a), van richtlijn 2006/126/EG1 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs;

vaststellen dat de Portugese Republiek, door niet ervoor te zorgen dat eenieder slechts houder van één enkel rijbewijs is, de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 7, lid 5, onder b), van richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs;

de Portugese Republiek verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Met betrekking tot de verplichtingen die op de Portugese Republiek rusten krachtens artikel 4, leden 1 en 2, en artikel 7, lid 2, onder a), en krachtens artikel 7, lid 5, onder b), van de richtlijn, is de Commissie van mening dat de Portugese Republiek niet de noodzakelijke maatregelen heeft genomen binnen de in het met redenen omklede advies gestelde termijn. Bovendien erkent de Portugese administratie zelf deze maatregelen niet te hebben genomen, doordat zij in haar brief van 15 december 2016 aangeeft dat in dit opzicht in de toekomst wetswijzigingen worden aangebracht.

____________

1 PB 2006, L 403, blz. 18.