Language of document :

Žaloba podaná 4. apríla 2017 – Európska komisia/Portugalská republika

(vec C-170/17)

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: N. Yerrell a P. Costa de Oliveira, splnomocnené zástupkyne)

Žalovaná: Portugalská republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Portugalská republika tým, že vydáva špeciálne národné vodičské preukazy pre vedenie vozidiel zaradených do harmonizovanej skupiny AM, si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 4 ods. 1 a 2 a článku 7 ods. 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES1 z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch,

určiť, že Portugalská republika tým, že nezabezpečila, aby žiadateľ bol držiteľom iba jedného vodičského preukazu, si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 7 ods. 5 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch,

zaviazať Portugalskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Pokiaľ ide o povinnosti, ktoré Portugalskej republike vyplývajú z článku 4 ods. 1 a 2, z článku 7 ods. 2 písm. a) a z článku 7 ods. 5 písm. b) smernice, Komisia sa domnieva, že Portugalská republika neprijala v stanovenej lehote potrebné opatrenia uvedené v odôvodnenom stanovisku. Navyše samotné portugalské správne orgány uznávajú, že uvedené opatrenia neprijali, keďže vo svojom liste z 15. decembra 2016 uviedli, že v budúcnosti dôjde v tejto oblasti k legislatívnym zmenám.

____________

1 Ú. v. EÚ L 403, 2006, s. 18.