Language of document :

Talan väckt den 4 april 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal

(Mål C-170/17)

Rättegångsspråk: portugisiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: N. Yerrell och P. Costa de Oliveira)

Svarande: Republiken Portugal

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Portugal har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 4.1, 4.2 och 7.2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG1 av den 20 december 2006 om körkort genom att utfärda särskilda nationella körkort för förande av fordon i kategori AM, och

fastställa att Republiken Portugal underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 7.5 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort genom att inte säkerställa att en person inte kan ha mer än ett körkort,

förplikta Republiken Portugal att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Vad gäller de skyldigheter som åligger Republiken Portugal enligt artiklarna 4.1, 4.2, 7.2 a och 7.2 b i direktivet, anser kommissionen att denna medlemsstat inte har vidtagit de nödvändiga åtgärderna inom den tidsfrist som förelagts i det motiverade yttrandet. De portugisiska myndigheterna har själva medgett att de inte vidtagit dessa åtgärder, då de i sin skrivelse av den 15 december 2015 angett att de kommer att genomföra ändringar i lagstiftningen i dessa avseenden.

____________

1 EUT L 403, 2006, s. 18.