Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 6. aprillil 2017 – X versus Belastingdienst/Toeslagen

(kohtuasi C-175/17)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja ja apellatsioonkaebuse esitaja: X

Vastustaja ja vastustaja apellatsioonimenetluses: Belastingdienst/Toeslagen

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivi 2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (ELT 2008, L 348, lk 98) artiklit 13 koosmõjus Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitega 4 ja 18, artikli 19 lõikega 2 ja artikliga 47 tuleb tõlgendada nii, et juhul kui liikmesriigi õigus näeb sellise otsuse vaidlustamise menetlustes, mis sisaldab tagasisaatmisotsust direktiivi 2008/115/EÜ artikli 3 lõike 4 tähenduses, ette apellatsioonkaebuse esitamise võimaluse, on apellatsioonkaebusel liidu õiguse kohaselt otsuse täitmist automaatselt peatav mõju, kui kolmanda riigi kodanik märgib, et tagasisaatmisotsuse täitmisega kaasneb reaalne mitteväljasaatmise põhimõtte rikkumise oht? Teisisõnu, kas asjaomase kolmanda riigi kodanik tuleb sellisel juhul jätta apellatsioonkaebuse esitamise tähtaja vältel või – juhul kui apellatsioonkaebus on esitatud – kuni apellatsioonkaebuse asjas otsuse tegemiseni välja saatmata, ilma et asjaomane kolmanda riigi kodanik peaks seda eraldi taotlema?

Kas nõukogu 1. detsembri 2005. aasta direktiivi 2005/85/EÜ liikmesriikides pagulasseisundi omistamise ja äravõtmise miinimumnõuete kohta (ELT 2005, L 326, lk 13) artiklit 39 koosmõjus Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitega 4 ja 18, artikli 19 lõikega 2 ja artikliga 47 tuleb tõlgendada nii, et juhul kui liikmesriigi õigus näeb varjupaigataotluse rahuldamata jätmise otsuse vaidlustamiseks algatatud menetlustes direktiivi 2005/85/EÜ artikli 2 tähenduses ette apellatsioonkaebuse esitamise võimaluse, on apellatsioonkaebusel liidu õiguse kohaselt otsuse täitmist automaatselt peatav mõju? Teisisõnu, kas asjaomane varjupaigataotleja tuleb sellisel juhul jätta apellatsioonkaebuse esitamise tähtaja vältel või – juhul kui apellatsioonkaebus on esitatud – kuni apellatsioonkaebuse asjas otsuse tegemiseni välja saatmata, ilma et asjaomane varjupaigataotleja peaks seda eraldi taotlema?

____________