Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Raad van State (Holandsko) 6. apríla 2017 – X/Belastingdienst/Toeslagen

(vec C-175/17)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: X

Žalovaný: Belastingdienst/Toeslagen

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ, L 348, 2008, s. 98, ďalej len „smernica o návrate“) v spojení s článkami 4, 18, článkom 19 ods. 2 a článkom 47 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že v prípade ak podľa ustanovení vnútroštátneho práva možno podať odvolanie v konaní proti rozsudku, ktorý obsahuje rozhodnutie o návrate v zmysle článku 3 ods. 4 smernice 2008/115/ES, sa takéto odvolanie musí v zmysle predpisov práva Únie spájať s automatickým odkladným účinkom, ak štátny príslušník tretej krajiny namietne, že v prípade vykonania rozhodnutia o návrate mu hrozí skutočné riziko porušenia zásady zákazu vyhostenia? Inými slovami: musí sa vyhostenie dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny v takomto prípade odložiť po dobu plynutia lehoty na podanie odvolania alebo ak bolo odvolanie podané, do rozhodnutia o takomto odvolaní bez toho, aby to tento štátny príslušník tretej krajiny musel navrhnúť?

Má sa článok 39 smernice Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca (Ú. v. EÚ, L 326, 2005, s. 13, ďalej len „smernica o konaní“) v spojení s článkami 4, 18, článkom 19 ods. 2 a článkom 47 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že v prípade ak podľa ustanovení vnútroštátneho práva možno podať odvolanie v konaní o zamietnutí žiadosti o azyl v zmysle článku 2 smernice 2005/85/ES, sa takéto odvolanie musí v zmysle predpisov práva Únie spájať s automatickým odkladným účinkom? Inými slovami: musí sa vyhostenie dotknutého žiadateľa o azyl v takomto prípade odložiť po dobu plynutia lehoty na podanie odvolania alebo ak bolo odvolanie podané, do rozhodnutia o takomto odvolaní bez toho, aby to tento žiadateľ o azyl musel navrhnúť?

____________