Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 27. martā iesniedza Supreme Court of the United Kingdom – Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

(lieta C-153/17)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Supreme Court of the United Kingdom

Pamatlietas puses

Prasītājs: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Atbildētāja: Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

Prejudiciālie jautājumi

Ja vispārējās pieskaitāmās izmaksas, kas ir attiecinātas uz līzinga darījumiem (kurus veido finanšu darījumi, kas ir atbrīvoti no nodokļiem, un darījumi ar automašīnām, kuri ir apliekami ar nodokļiem), ir iekļautas tikai tajos nodokļa maksātāja finanšu darījumos, kas ir atbrīvoti no nodokļiem, vai nodokļa maksātājam ir tiesības atskaitīt jebkādu priekšnodokli par šīm izmaksām?

Kā pareizi interpretēt sprieduma lietā C-98/98 Midland Bank 31. punktu un it īpaši apgalvojumu, ka pieskaitāmās izmaksas “ir daļa no nodokļu maksātāja vispārējiem izdevumiem un tādēļ tās kā tādas veido daļu no šī uzņēmuma produktu cenas”?

It īpaši:

Vai šī frāze ir interpretējama tādējādi, ka dalībvalstij vienmēr zināms priekšnodoklis ir jāattiecina uz katru darījumu atbilstoši jebkurai īpašai metodei, kas ir pieņemta atbilstoši Direktīvas 1 173. panta 2. punkta c) apakšpunktam?

Vai tas tā ir arī gadījumā, ja faktiski pieskaitāmās izmaksas nav iekļautas uzņēmuma ar nodokli apliekamo darbību cenā?

Vai tas, ka pieskaitāmās izmaksas faktiski, vismaz zināmā mērā, ir izlietotas, lai veiktu ar nodokli apliekamus darījumus ar automašīnām,

nozīmē, ka ir jāatskaita zināma priekšnodokļa daļa par šīm izmaksām?

Vai tas tā ir, pat ja faktiski pieskaitāmās izmaksas nav iekļautas ar nodokli apliekamo darījumu ar automašīnām cenā?

Vai būtībā ir tiesiski neņemt vērā ar nodokli apliekamos darījumus ar automašīnām (vai to vērtību), lai izmantotu īpašu metodi saskaņā ar Direktīvas 173. panta 2. punkta c) apakšpunktu?

____________

1      Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.).