Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supreme Court (Ierland) op 3 april 2017 – Edel Grace, Peter Sweetman / An Bord Pleanála

(Zaak C-164/17)

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

Supreme Court

Partijen in het hoofdgeding

Appellanten: Edel Grace, Peter Sweetman

Geïntimeerde: An Bord Pleanála

Prejudiciële vraag

Mogen, in een geval waarin

a)    een beschermd gebied als wezenlijk doel heeft een habitat te bieden aan een specifieke soort,

b)    de aard van de habitat die voor deze soort geschikt is, impliceert dat het geschikte gedeelte van het gebied noodzakelijkerwijze zal wijzigen in de loop der tijd, en

c)    in het kader van een voorgesteld project een beheersplan voor het gehele gebied moet worden opgemaakt (dat ook wijzigingen omvat in het beheer van gebiedsdelen waarop het project niet rechtstreeks betrekking heeft) dat ertoe strekt te waarborgen dat de omvang van het gebied dat geschikt is om als – de hierboven beschreven – habitat te fungeren, op geen enkel moment wordt verminderd en zelfs kan toenemen, maar

d)    een gedeelte van het gebied gedurende de duur van het project geen geschikte habitat zal kunnen bieden,

maatregelen als genoemd onder c) als mitigerende maatregelen worden aangemerkt?

____________