Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Belgia) on esittänyt 1.3.2017 – Raoul Thybaut ym. v. Région wallonne

(Asia C-160/17)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Raoul Thybaut, Johnny De Coster ja Frédéric Romain

Vastaaja: Région wallonne

Ennakkoratkaisukysymys

”Onko tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 27.6.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/42/EY1 2 artiklan a alakohtaa tulkittava siten, että suunnitelman tai ohjelman käsitteeseen kuuluu laintasoisella säännöksellä säädetty ja alueellisen viranomaisen hyväksymä alue,

–    jonka ainoa tavoite on määrittää maantieteellinen alue, jolla voidaan toteuttaa kaupunkisuunnitelma, mikäli tämä suunnitelma, jolla on oltava määritelty tavoite – nyt käsiteltävässä asiassa suunnitelman on koskettava kaupunkitoimintojen uudelleenmäärittelyä ja kehittämistä ja edellytettävä tieverkoston ja yleisten alueiden luomista, muuttamista, laajentamista tai poistamista tai sellaista rakentamista, joka ulottuu tieverkoston tai yleisten alueiden ylle – , oikeuttaa tällaisen alueen hyväksymisen, joka johtaa suunnitelman perusteen hyväksymiseen, mutta suunnitelmalle on vielä myönnettävä lupa, joka edellyttää ympäristövaikutusten arviointia; ja

–    jonka menettelyllisenä seurauksena tähän alueeseen kohdistuvia toimia tai rakennushankkeita koskeviin lupahakemuksiin sovelletaan poikkeusmenettelyä niin, että ennen alueen hyväksymistä kyseessä oleviin alueisiin sovellettavat kaavamääräykset pysyvät voimassa mutta tämän menettelyn soveltaminen voi oikeuttaa helpommin näistä määräyksistä poikkeamisen; ja

–    jonka katsotaan olevan yleishyödyllinen siihen liitetyn pakkolunastussuunnitelman mukaisten pakkolunastusten toteuttamiseksi?

____________

1 EYVL 2001, L 197, s. 30.