Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil dʼÉtat (Belgicko) 1. marca 2017 – Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain/Région wallonne

(vec C-160/17)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil dʼÉtat

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain

Žalovaný: Région wallonne

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 2 písm. a) smernice 2001/42/ES o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie1 vykladať v tom zmysle, že do pojmu plán alebo program patrí obvod stanovený ustanovením legislatívnej povahy a schválený regionálnym orgánom,

ktorého jediným účelom je vymedzenie zemepisnej oblasti, v ktorej sa môže uskutočniť urbanistický projekt, pričom tento urbanistický projekt, ktorý musí sledovať konkrétny cieľ – v prejednávanom prípade zaistiť úpravu a rozvoj mestských funkcií, čo vyžaduje výstavbu, úpravu, rozšírenie, zrušenie alebo vyvýšenie pozemných komunikácií a verejných priestranstiev je základom pre schválenie obvodu, ktoré teda možno považovať za schválenie zásad tohto projektu, ale ktorý stále podlieha povoleniam vyžadujúcim posúdenie vplyvov, a

ktorý má z procesného hľadiska za následok, že na žiadosti o povolenie na stavebné úkony a práce v tomto obvode sa uplatní osobitný postup, pričom na dané územie sa naďalej vzťahujú stavebné predpisy, ktoré sa naň vzťahovali ešte pred schválením daného obvodu, avšak v prípade použitia uvedeného postupu je možné ľahšie získať výnimku z týchto predpisov,

a na ktorý sa vzťahuje domnienka verejnej prospešnosti vyvlastnenia v rámci s ním súvisiaceho vyvlastňovacieho plánu?

____________

1     Smernica 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (Ú. v. ES L 197, 2001, s. 30; Mim. vyd. 15/006, s. 157).