Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Belgien) den 1 mars 2017 – Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain mot Région wallonne

(Mål C-160/17)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain

Motpart: Région wallonne

Tolkningsfrågor

Ska artikel 2 a i direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan1 tolkas så, att begreppet ”plan eller program” omfattar ett område som föreskrivs i en bestämmelse av lagstiftningskaraktär och har antagits av en regional myndighet och

vars enda syfte är att avgränsa en geografisk zon i vilken ett byggnadsförslag kan komma att förverkligas, när byggnadsförslaget, som bör ha ett bestämt syfte – i det aktuella fallet omkvalificering och utveckling av urbana funktioner – och som nödvändiggör inrättande, ändring, utvidgning eller borttagande av vägar och allmänna områden eller byggnation som skjuter ut över vägar och allmänna områden ligger till grund för antagandet av området, och antagandet av området således innebär att principen i byggnadsförslaget godtas, men bygglov senare måste erhållas för byggnadsförslaget, vilket förutsätter en bedömning av miljöpåverkan, och

som ur förfarandemässig synvinkel innebär att bygglovsansökningar avseende åtgärder eller arbeten som vidtas inom området omfattas av ett undantagsförfarande, varvid de planbestämmelser som var tillämpliga avseende den berörda marken innan området antogs fortsättningsvis är tillämpliga, men det likväl kan vara enklare att beviljas undantag från dem, och

som omfattas av en presumtion för att expropriationer som genomförs inom ramen för en expropriationsplan gagnar allmännyttan?

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan (EGT L 197, s. 30).