Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Nederländerna) den 1 februari 2017 – X mot Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Mål C-47/17)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: X

Motpart: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Tolkningsfrågor

Ska, med beaktande av Dublinförordningens(1 ) och förfarandedirektivets(2 ) syfte, innehåll och räckvidd, den anmodade medlemsstaten i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 5.2 i genomförandeförordningen inom två veckor svara på en begäran om att på nytt pröva en framställan om övertagande eller återtagande?(3 )

Om den första frågan ska besvaras nekande, ska, med beaktande av artikel 5.2 sista meningen i genomförandeförordningen, i så fall den frist på högst en månad som anges i artikel 20.1 b i förordning nr 343/2003(4 ) (nu artikel 25.1 i Dublinförordningen) tillämpas?

Om den första och den andra frågan ska besvaras nekande, förfogar den anmodade medlemsstaten, på grund av uttrycket ”ska sträva efter” i artikel 5.2 i genomförandeförordningen, över en skälig tidsperiod för att svara på en begäran om att på nytt pröva en framställan om övertagande eller återtagande?

Om den anmodade medlemsstaten verkligen förfogar över en skälig tidsperiod för att enligt artikel 5.2 i genomförandeförordningen svara på en begäran om att på nytt pröva en framställan om övertagande eller återtagande, rör det sig då, såsom i förevarande fall, efter att det har gått drygt sex månader fortfarande om en skälig tidsperiod? Om denna fråga ska besvaras nekande vad ska i så fall anses vara en skälig tidsperiod?

Vad blir följden av att den anmodade medlemsstaten inte inom två veckor, en månad eller en skälig tidsperiod svarar på begäran om att på nytt pröva framställan om övertagande eller återtagande? Är det den anmodande medlemsstaten eller den anmodade medlemsstaten som i så fall har ansvaret för den innehållsmässiga prövningen av utlänningens asylansökan?

Om ansvaret för den innehållsmässiga prövningen av asylansökan ska antas ha övergått på den anmodade medlemsstaten, eftersom denna inte inom föreskriven tid har svarat på den begäran om att på nytt pröva framställan om övertagande eller återtagande som avses i artikel 5.2 i genomförandeförordningen, inom vilken frist ska den anmodande medlemsstaten, i förevarande fall Staatssecretaris, underrätta utlänningen om detta?

____________

(1 )     Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (EUT L 180, 2013, s. 31).

(2 )     Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (EUT L 180, 2013, s. 60).

(3 )     Kommissionens förordning (EG) nr 1560/2003 av den 2 september 2003 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 343/2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat (EUT L 222, 2003, s. 3).

(4 )     Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat (EUT L 50, 2003, s. 1).