Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen (Ruotsi) on esittänyt 6.7.2017 – A v. Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten Malmö

(Asia C-404/17)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen

Pääasian asianosaiset

Hakija: A

Vastapuoli: Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten Malmö

Ennakkoratkaisukysymys

Jos hakemuksessa annettuja tietoja pidetään luotettavina ja päätöksen perusteeksi kelpaavina mutta kansainvälisen suojelun tarpeen toteamiseksi riittämättöminä siitä syystä, että viranomaissuojan tason voidaan maatietojen perusteella arvioida olevan hyväksyttävä, onko hakemusta uudelleenlaaditun turvapaikkamenettelydirektiivin1 31 artiklan 8 kohdan nojalla pidettävä ilmeisen perusteettomana?

____________

1 Kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä 26.6.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/32/EU (EUVL 2013, L 180, s. 60).