Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen (Sverige) den 6 juli 2017 – A / Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten Malmö

(Mål C-404/17)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: A

Svarande: Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten Malmö

Tolkningsfråga

Ska en ansökan – vari den sökandes uppgifter bedöms som tillförlitliga, och därmed läggs till grund för bedömningen, men inte tillräckliga för att grunda ett internationellt skyddsbehov på grund av att landinformation ger stöd för att det finns ett godtagbart myndighetsskydd – anses som uppenbart ogrundad enligt artikel 31.8 det omarbetade asylprocedurdirektivet1 ?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (EUT L 180, s. 60)