Language of document :

A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2017. május 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Nisreen Sharqawi és társai kontra Bundesrepublik Deutschland

(C-319/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesverwaltungsgericht

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő felek: Nisreen Sharqawi, Yazan Fattayrji (törvényes képviselője: Nisreen Sharqawi), Hosam Fattayrji (törvényes képviselője: Nisreen Sharqawi)

Ellenérdekű fél a felülvizsgálati eljárásban: Bundesrepublik Deutschland

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Ellentétes-e a 2013/32/EU irányelv1 52. cikke (1) bekezdésének átmeneti rendelkezésével az olyan nemzeti szabályozás alkalmazása, amely szerint a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdése a) pontjában biztosított, az előzménynek tekinthető szabályozáshoz képest szélesebb felhatalmazás átültetése alapján a nemzetközi védelem iránti kérelem elfogadhatatlan, ha a kérelmezőt egy másik tagállamban kiegészítő védelemben részesítették, míg a nemzeti szabályozást nemzeti átmeneti rendelkezés hiányában a 2015. július 20. előtt benyújtott kérelmekre is alkalmazni kell?

Megengedi-e a 2013/32/EU irányelv 52. cikke (1) bekezdésének átmeneti rendelkezése a tagállamoknak különösen a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti szélesebb felhatalmazás visszamenőleges hatályú átültetését, azzal a következménnyel, hogy az e szélesebb felhatalmazás nemzeti átültetése előtt benyújtott, azonban az átültetés időpontjában jogerősen még el nem bírált menedékjog iránti kérelmek is elfogadhatatlanok?

2)    Biztosítja-e a 2013/32/EU irányelv 33. cikke a tagállamoknak a választás jogát, hogy a menedékjog iránti kérelmet más nemzetközi felelősség (Dublin rendelet) miatt vagy a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján elfogadhatatlanként utasítsák el?

3)    A második kérdésre adandó igenlő válasz esetén: kizárja-e az uniós jog, hogy valamely tagállam a nemzetközi védelem iránti kérelmet egy másik tagállamban biztosított kiegészítő védelem miatt, a 2013/32/EU irányelv 33. cikke (2) bekezdésének a) pontjában biztosított szélesebb felhatalmazás átültetésével elfogadhatatlanként elutasítson, ha

a)    a kérelmező a számára egy másik államban biztosított kiegészítő védelem kiterjesztését kéri (menekültkénti elismerés), és a másik tagállambeli menekültügyi eljárás szisztematikus hiányosságokban szenvedett és továbbra is szenved, vagy

b)    a nemzetközi védelem kialakítása, nevezetesen a kiegészítő védelemben részesülő életfeltételei, abban a másik tagállamban, amely a kérelmezőnek már kiegészítő védelmet biztosított,

–    az Alapjogi Charta 4. cikkébe, illetve az EJEE 3. cikkébe ütközik, vagy

–    nem felel meg a 2011/95/EU irányelv 20. és következő cikkei követelményeinek anélkül, hogy az Alapjogi Charta 4. cikkébe, illetve az EJEE 3. cikkébe ütközne?

4)    A harmadik kérdés b) pontjára adandó igenlő válasz esetén: Ez akkor is érvényes-e, ha a kiegészítő védelemben részesülőknek nem vagy a többi tagállamhoz képest csak egyértelműen korlátozott terjedelemben nyújtanak megélhetést biztosító szolgáltatásokat, őket e tekintetben azonban e tagállam állampolgáraitól nem kezelik eltérően?

5)    A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén:

a)    Alkalmazható-e a „Dublin III” rendelet a nemzetközi védelem biztosítására irányuló eljárásban, ha a menedékjogi iránti kérelmet 2014. január 1-je előtt, a visszavétel iránti megkeresést azonban csak 2014. január 1-je után nyújtották be, és a kérelmező előtte (2013 februárjában) a megkeresett tagállamban már kiegészítő védelemben részesült?

b)    A dublini szabályozásokból a felelősség – íratlan – átszállását kell-e megállapítani a kérelmező visszavételét kérő tagállamra, ha a megkeresett felelős tagállam a dublini rendelkezések alapján határidőben kérelmezett visszavételt elutasította, és helyette államközi visszafogadási egyezményre hivatkozott?

____________

1 A nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2013. L 180., 60. o.; helyesbítés: HL 2016. L 198., 50 o.).