Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 20. července 2017 – Bundesrepublik Deutschland v. Taus Magamadov

(Věc C-438/17)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci původního řízení

Žalovaná, odpůrkyně v odvolacím řízení a navrhovatelka v řízení o opravném prostředku „Revision“: Bundesrepublik Deutschland

Žalobce, navrhovatel v odvolacím řízení a odpůrce v řízení o opravném prostředku „Revision“: Taus Magamadov

Předběžné otázky

Brání přechodné ustanovení čl. 52 odst. 1 směrnice 2013/32/EU1 použití takové vnitrostátní právní úpravy, podle které je při provedení oprávnění stanoveného v čl. 33 odst. 2 písm. a) směrnice 2013/32/EU, které je v porovnání s předchozí právní úpravou širší, nepřípustná žádost o mezinárodní ochranu, pokud byla žadateli přiznána doplňková ochrana v jiném členském státě, jestliže se vnitrostátní právní úprava z důvodu chybějícího vnitrostátního přechodného ustanovení musí použít i na žádosti podané před 20. červencem 2015? Platí to v každém případě tehdy, když žádost o azyl podle článku 49 nařízení (EU) č. 604/2013 spadá ještě v plném rozsahu do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 343/2003?

Umožňuje přechodné ustanovení obsažené v čl. 52 odst. 1 směrnice 2013/32/EU členským státům zejména retroaktivní provedení rozšířeného oprávnění stanoveného v čl. 33 odst. 2 písm. a) směrnice 2013/32/EU s důsledkem, že nepřípustné jsou i žádosti o azyl podané před vstupem směrnice 2013/32/EU v platnost a před provedením tohoto rozšířeného oprávnění na vnitrostátní úrovni, o kterých však v době provedení ještě nebylo pravomocně rozhodnuto?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (Úř. věst. 2013, L 180, s. 60).