Language of document :

A Bundesverwaltungsgericht (Németország) által 2017. szeptember 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bundesrepublik Deutschland kontra Adel Hamed

(C-540/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesverwaltungsgericht

Az alapeljárás felei

Felperes: Bundesrepublik Deutschland

Alperes: Adel Hamed

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Kizárja-e az uniós jog, hogy valamely tagállam (a jelen ügyben: Németország) egy nemzetközi védelem iránti kérelmet egy másik tagállamban (a jelen ügyben: Bulgária) biztosított menekültstátusz miatt, a 2013/32/EU irányelv1 33. cikke (2) bekezdésének a) pontjában, illetve a korábbi szabályozásban, a 2005/85/EK irányelv2 25. cikke (2) bekezdésének a) pontjában biztosított felhatalmazás átültetésével elfogadhatatlanként elutasítson, ha a nemzetközi védelem kialakítása, nevezetesen a menekültként elismert személy életfeltételei, abban a másik tagállamban, amely a kérelmezőt már nemzetközi védelemben részesítette (a jelen ügyben: Bulgária)

a)    nem felelnek meg a 2011/95/EU irányelv3 20. és azt követő cikkei követelményeinek és/vagy

b)    az Alapjogi Charta 4. cikkébe, illetve az EJEE 3. cikkébe ütköznek?

Az 1 a) vagy az 1 b) kérdésre adott igenlő válasz esetén: Ez akkor is érvényes-e, ha

a)    a menekültként elismert személyeknek a menekültként elismerő államban (a jelen ügyben: Bulgária) nem, vagy a többi tagállamhoz képest csak egyértelműen korlátozott terjedelemben nyújtanak megélhetést biztosító szolgáltatásokat, őket e tekintetben azonban e tagállam állampolgáraitól nem kezelik eltérően,

b)    a menekültként elismert személyek a megélhetési feltételek tekintetében ugyan de iure a saját állampolgárokkal azonos megítélés alá esnek, de gyakorlatilag nehezebben férnek hozzá a kapcsolódó szolgáltatásokhoz, és hiányzik egy megfelelő méretű és az érintett személyek különös igényeihez igazodó, beilleszkedést segítő program, amely biztosítaná a saját állampolgárokkal de facto azonos bánásmódot?

____________

1 A nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2013. L 180., 60. o.; helyesbítés: HL 2016. L 198., 50. o.).

2 A menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló, 2005. december 1-jei 2005/85/EK tanácsi irányelv (HL 2005. L 326., 13. o.; helyesbítés: HL 2006. L 236., 35. o.).

3 A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2011. L 337., 9. o.; helyesbítés: HL 2017. L 167., 58. o.).