Language of document :

Euroopa Liidu, keda esindab Euroopa Liidu Kohus, 24. märtsil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas laiendatud koda) 1. veebruari 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-479/14: Kendrion versus Euroopa Liit

(kohtuasi C-150/17 P)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Apellant: Euroopa Liit, keda esindab Euroopa Liidu Kohus (esindajad: J. Inghelram ja E. Beysen)

Teised menetlusosalised: Kendrion NV, Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul

tühistada vaidlustatud kohtuotsuse resolutsiooni punkt 1;

jätta põhjendamatuse tõttu rahuldamata Kendrioni esimeses kohtuastmes esitatud nõue hüvitada väidetav varaline kahju või teise võimalusena vähendada hüvitise summat 175 709,87 euroni;

mõista kohtukulud välja Kendrionilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant esitab apellatsioonkaebuse põhjendamiseks kolm väidet.

Üldkohus on tõlgendanud mõistet „põhjuslik seos“ vääralt, kuna Üldkohus otsustas, et lahendi tegemise mõistliku aja ületamine on määrav põhjus pangagarantii kulude kandmises seisneva väidetava varalise kahju tekkimises, samas kui kohtupraktika kohaselt on selliste kulude tekkimisel määravaks põhjuseks ettevõtja enda valik jätta liidu kohtu menetluse ajal see trahv tasumata.

Üldkohus on tõlgendanud mõistet „kahju“ vääralt, kuna Üldkohus keeldus kohaldamast pangagarantii kulude kandmisega seotud väidetavale varalisele kahjule sama tingimust kui trahvisummalt intressi tasumisega seotud väidetavale varalisele kahjule, st et hageja pidi esimeses kohtuastmes tõendama, et trahvisummalt intressi tasumisega seotud kulu ületas eelise, mille ta võis saada sellest, et jättis trahvi tasumata.

Üldkohus on rikkunud väidetava varalise kahju tekkimise ajavahemiku kindlaksmääramisel õigusnormi ja põhjendamiskohustust, kuna Üldkohus leidis põhjusi selgitamata, et ajavahemik, mille jooksul tekkis pangagarantii kulude kandmises seisnev kahju, võib olla erinev ajavahemikust, mille jooksul toimus tema hinnangul selle kahju põhjustanud õigusvastane tegevus.

____________