Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (trešā palāta paplašinātā sastāvā) 2017. gada 1. februāra spriedumu lietā T-479/14 Kendrion/Eiropas Savienība 2017. gada 24. martā iesniedza Eiropas Savienība, ko pārstāv Eiropas Savienības Tiesa

(lieta C-150/17 P)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Savienība, ko pārstāv Eiropas Savienības Tiesa (pārstāvji – J. Inghelram un E. Beysen)

Pārējie lietas dalībnieki: Kendrion NV, Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt pārsūdzētā sprieduma rezolutīvās daļas 1. punktu;

noraidīt Kendrion pirmajā instancē izvirzīto prasību par tā it kā ciesto zaudējumu atlīdzināšanu vai arī, pakārtoti, to samazināt līdz EUR 175 709,87;

piespriest Kendrion atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības atbalstam tās iesniedzēja ir izvirzījusi trīs pamatus.

1.    Vispārējā tiesa, interpretējot jēdzienu “cēloņsakarība”, esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, atzīdama sprieduma taisīšanas saprātīga termiņa pārkāpumu par iemeslu apgalvotajiem zaudējumiem, ko radījuši izdevumi par bankas garantiju, lai gan saskaņā ar pastāvīgo judikatūru šo izdevumu maksāšanas iemesls ir uzņēmuma lēmums nemaksāt naudas sodu, kamēr norit procedūra Savienības tiesā.

2.    Vispārējā tiesa, interpretējot jēdzienu “zaudējumi”, esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, jo tā ar izdevumu par bankas garantiju samaksu radītajiem zaudējumiem neesot piemērojusi tos pašus nosacījumus, kurus tā piemēroja naudas soda procentu samaksai, proti, prasītājai pirmajā instancē bija jāpierāda, ka procentu samaksas gadījumā finansiālais slogs būtu lielāks, nekā priekšrocība, ko tā būtu varējusi gūt, ja tā nesamaksātu naudas sodu.

3.    Vispārējā tiesa, nosakot zaudējumu rašanās laikposmu, esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā un pamatojumā, jo, nenorādot pamatojumu, tā esot uzskatījusi, ka laikposms, kurā radās apgalvotie ar bankas garantijas izdevumu samaksu radītie zaudējumi, var būt arī kāds cits laikposms nekā tas, kuru Vispārējā tiesa bija noteikusi attiecībā uz pārkāpumu, kura rezultātā radās šie zaudējumi.

____________