Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Ühendkuningriik) 24. märtsil 2017 – Swedish Match AB versus Secretary of State for Health

(kohtuasi C-151/17)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Swedish Match AB

Vastustaja: Secretary of State for Health

Eelotsuse küsimused

Kas direktiivi 2014/40/EL1 artikli 1 punkt c ja artikkel 17 on kehtetud põhjusel, et:

1)    need rikuvad liidus kehtivat diskrimineerimiskeelu üldpõhimõtet;

2)    need rikuvad liidus kehtivat proportsionaalsuse üldpõhimõtet;

3)    need rikuvad ELL artikli 5 lõiget 3 ja liidus kehtivat subsidiaarsuse üldpõhimõtet;

4)    need rikuvad ELTL artikli 296 lõiget 2;

5)    need rikuvad ELTL artikleid 34 ja 35; ning

6)    need rikuvad Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 1, 7 ja 35?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ (ELT 2014, L 127, lk 1).