Language of document :

2017 m. kovo 24 d. High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Swedish Match AB / Secretary of State for Health

(Byla C-151/17)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Swedish Match AB

Atsakovas: Secretary of State for Health

Prejudiciniai klausimai

Ar Direktyvos 2014/40/ES1 1 straipsnio c punktas ir 17 straipsnis negalioja dėl to, kad jais:

i.    pažeidžiamas ES bendrasis diskriminacijos draudimo principas;

ii.    pažeidžiamas ES bendrasis proporcingumo principas;

iii.    pažeidžiama ESS 5 straipsnio 3 dalis ir ES subsidiarumo principas;

iv.    pažeidžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 296 straipsnio antra pastraipa;

v.    pažeidžiami SESV 34 ir 35 straipsniai; ir

vi.    pažeidžiami ES pagrindinių teisių chartijos 1, 7 ir 35 straipsniai.

____________

1 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB (OL L 127, 2014, p. 1).