Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 24. martā iesniedza High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Apvienotā Karaliste) – Swedish Match AB/Secretary of State for Health

(lieta C-151/17)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Pamatlietas puses

Prasītājs: Swedish Match AB

Atbildētājs: Secretary of State for Health

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 2014/40/ES 1 1. panta c) punkts un 17. pants nav spēkā, jo ar tiem:

I.    tiek pārkāpts ES vispārējs nediskriminācijas princips;

II.    tiek pārkāpts ES vispārējs samērīguma princips;

III.     tiek pārkāpts LES 5. panta 3. punkts un ES subsidiaritātes princips;

IV.     tiek pārkāpts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 296. panta

2. punkts;

V.    tiek pārkāpts LESD 34. un 35. pants un

VI.    tiek pārkāpts ES Pamattiesību Hartas 1., 7. un 35. pants?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīva 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ Direktīvu 2001/37/EK (OV 2014, L 127, 1. lpp.).