Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Verenigd Koninkrijk) op 24 maart 2017 – Swedish Match AB / Secretary of State for Health

(Zaak C-151/17)

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Swedish Match AB

Verwerende partij: Secretary of State for Health

Prejudiciële vragen

Zijn de artikelen 1, onder c), en 17 van richtlijn 2014/40/EU1 ongeldig wegens:

I.    schending van het algemene EU beginsel van non-discriminatie;

II.    schending van het algemene EU beginsel van evenredigheid;

III.    schending van artikel 5, lid 3, VEU en het EU beginsel van subsidiariteit;

IV.    schending van artikel 296, tweede alinea, VWEU;

V.    schending van de artikelen 34 en 35 VWEU; en

VI.    schending van de artikelen 1, 7 en 35 van het Handvest van de grondrechten van de EU?

____________

1 Richtlijn 2014/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten en tot intrekking van richtlijn 2001/37/EG (PB 2014, L 127, blz. 1).